Emberek tudják bernburg, Népművelés, 1959 (6. évfolyam, 1-12. szám)

Miben rejlenek az Ön számára a város előnyei? Peter Ledermann: Köthen és Mercateo a számomra egyszerűen összetartoznak. Minden egyes felvétel előtt az új munkavállalót végigvezetjük a köthen-i irodáinkon. Ily módon valamiképp megbizonyosodhatunk a felől, mennyire illik bele az illető a csapatunkba. Tudatosan döntöttünk egy olyan helység ellen mint Berlin, annak ellenére, hogy az ember egy nemzetközileg is tevékeny informatikai cég esetében, mint amilyen a miénk, ezt feltételezné.

Népművelés, 6. A kö­zös tervezést Bernburg já­rási székhely tanácsának munkája példázza: a járás 7 éves fejlesztési tervét közkézre adták, s a lakosok meghallgatása után öntöt­ték végleges formába. Ily módon a terv lakótelepek­kel, művelődési otthonok­kal bővült. A lakosság ér­deklődésére talán az a leg­jellemzőbb, hogy magán­­személyek tucatjai keresik fel a tanács vezetőit, hogy konzultáljanak velük a terv egyes részleteit ille­tően.

A fogyatékkal élőkön próbálták ki először a holokauszt során alkalmazott módszereket a nácik

Ez a jól megfogalmazott, világos jelszó azt is lehető­vé teszi, hogy a népműve­lési munka valóban a szo­cialista társadalom nélkü­lözhetetlen része legyen. A gazdasági és politikai prob­lémák megoldása1 ugyanis művelt és tájékozott em­bereket igényel. Ehhez nyújt nagyon sókoldalú se­gítséget a népművelés, amely a saját terveit a gaz­dasági, politikai célkitűzé­sek szolgálatába állítja.

hárs egy fogantyú kihúzható konyhai csap

Városokban és falvak­ban egyaránt igen sok dol­gozótól megkérdeztük, hogy szerintük mi a német nép­művelés központi problé­mája.

A válasz társkereső online 40 egybehangzóan az volt, hogy o kultúra demokrati­zálása, azaz a kultúra meg­szerzésének biztosítása mindenki számára, az ön­tevékeny alkotók számának növelése és a lakosság be­vonása a népművelési prog­ramok kidolgozásába.

E célkitűzés jegyében elsősor­ban a munkáslakta negye­dekben hoztalk létre nép­művelési intézményeket, ígéri nagy gondot fordíta­nak a műkedvelő művészeti csoportok munkájának tá­mogatására. Vezetőit rend­szeres továbbképzésbe von­ják be, a csoportok munká­ját pedig úgy szervezik meg, hogy azok jó szel­lemű, közösségi életet élő kollektívák legyenek.

Mostanában igen sokhe­lyütt mutatnak be olyan rövid, de velős jeleneteket, amelyek a NSzK militarista politikáját leplezik le. A iánccsoportok pedig alrra törekszenek, hogy a népi­tánc fogalmi körét bővít­sék, ezért nemcsak a falu életét ábrázoló, hanem a munkásság életét, a nép haladó mozgalmait megele­venítő táncokat is betanul­nak.

Ezt az együttműködést a je­lenleg megalakulóban lévő népművelési bizottságok koordináló tevékenységével akarják elérni. E bizottsá­gok egyes helyeken, mint például az lakosú Bennstedtben a helyi ta­nács, másutt — így Kari Marx Stadtban emberek tudják bernburg — a nép­front mellett működnek. Tevékenységük lényege az, hogy állandó összeköttetést tartanak fenn a népműve­lési munkát végző szervek­kel, s azokkal közösen csi­szolják és teszik teljesebbé az egyes szervek önálló munkáját.

Az NDK-bain, éppúgy mint nálunk is, gondot okoz az, hogy az üzemi munkások zöme a várostól sokszor igen távoleső fal­vakban lakik.

„Elvisszük Köthen-t a világba és a világot Köthen-be“

Ezek a bejá­ró dolgozók természetesen nem tudnak az üzemi mű­velődési otthon rendezvé­nyein résztvenni, pedig szükségük van a tovább­képzésre és a szórakozásra egyaránt. A hallei járás­ban ezen a nehézségen már túl vannak.

Ugyanis a já­rási pártbizottság felosz­totta a járás falvai t a nagy­üzemek között. Minden üzem a hozzátartozó 3—10 falu kulturális munkáját patronálja, tekintet nélkül arra, hogy emberek tudják bernburg illető faluban hány dolgozója lakik.

Az üzem megbízottai résztvesz­­nek e falvak kulturális programjának kidolgozá­sában, az üzemi színjátszó és más öntevékeny művész­­csoportok pedig gyakran kijárnak vendégszereplésre. Az üzem szakemberei gyak­ran tartanak előadásokat a falvakban, s ezek révén többek között a munkás­utánpótlást is biztosítani tudják.

Á z NDK-beli népmű­­velési munka egészét az útkeresés jellemzi.

dubai férfiak tudják

En­nek során rájöttek arra is, hogy a népművelésnek nemcsak az a feladata, hogy ismereteket közöljön, vagy szórakoztasson, ha­nem az is, hogy az emberi éleit egyes állomásaival vagy fordulóival kapcsola­tosan maradandó benyomá­sokat keltsen a dolgozók­ban. Ennek a felismerésnek eredményeként alakultak ki a névadó ünnepségek, amelyek alkalmával az új­szülötteket ünnepélyes ke­retek között vezetik be az anyakönyvbe és ugyancsak ennek köszönhető, hogy a népművelés komoly gon­dot fordít arra, hogy a há­zasságkötések is ünnepélyes keretek között bonyolód­janak le.

Aktívan együttműködött a náci gyermekeutanázia-programmal az autizmust kutató Dr. Asperger A T4-akció módszerei Akár része volt egy nagyobb tervnek Gerhard Kretschmar megölése, akár nem, ami ezután következett, olyan óriási művelet volt, mint amilyet a világ addig nem látott.

Számunkra azon­ban a legérdekesebb a Jugendweihe, az ifjúvá avatás ünnepsége volt. En­nek aiz ünnepségnek régi hagyományai vannak a né­met munkásmozgalomban, amelynek az a lényege, hogy a 14 éves fiúkat és lányokat a dolgozó társa­dalom ünnepélyes keretek között a tagjává fogadja.

Két hét nagyon rövid idő ahhoz, hogy alaposan megismerhessük egy or­szág népművelési munkáját, ahhoz azonban feltétlenül elegendő, hogy az ember maradandó benyomásokat szerezzen, s hogy e benyo­mások őt is, környezetét is arra ösztönözzék, hogy ku­tassa a népművelés új, hatékony módszereit.

belga 100 ingyenes társkereső oldalak

Re­mélem, hogy a Németor­szágban szerzett tapaszta­latok ilymódon, ha csak kis mértékben is, de segít­séget nyújtanak a mi út­kereső munkánkhoz. Sarlós István Hitler szelleme ma Emberek tudják bernburg él.

cikkek