Látszó capris nagy ember,

Előre, Horatiu láncú mérnök kőolajipari miniszterhelyettes nyilatkozata 5. Városi és falusi dolgozóink örömmel fogadták az újabb árleszállítás hírét. Mi tette lehetővé az idei második árleszállítást?

Dolgozóink lelkes igye­kezete, erőfeszítéseik a népgazdaság minél gyorsabb ütemű fejlesztéséért, a nehézipar kiépítéséért, a közszük­ségleti iparcikkek és a mezőgazdasá­gi termeiés növeléséért. A vajdahu­nyadi óriásiizemtől a legkisebb faluig, a munkásosztály pártjának irányításá­val lendületes országépitő munka fo­lyik mindenütt. Első ötéves tervünk során dolgozóink mindennapi sikerek­kel, jó munkájukkal bizonyították be, hogy szívügyük a szocializmus felépí­tése.

Az árcsökkentésről szóló miniszter­­tanácsi határozat kiemeli, hogy ebben az esztendőben újabb sikereket értünk el a népgazdaság továbbfejlesztésé­ben. Újságjaink, rádióállomásaink egy­más után adják hírül dolgozóink nagy­szerű munkagyőzelmeit.

egyetlen fél augsburg ismerősökkel 70 éves

Az erdőszent­­györgyi hőerőműnél nemrégiben újabb gépcsoport lépett üzembe, Doicestin áramot ad már valamennyi gépcsoport s nemsokára megkezdi termelését a borzesti hőerőmű is. A békási vizierő­­mü alagutjánál már csak nehány mé­ter választja el egymástól a két élen­járó brigádot. A Magyar Autonóm Tartományban újabb lignitbánya kezd­te meg a termelést. Az egyes iparágak egymással versengve igyekeznek mi­nél előbb jelenteni a pártnak: elké­szültek ötéves tervükkel.

A kötöítáru- és készruhaipar a flörtölés külföldön jelen­tette, hogy az iparág már október vé­gére összértékben befejezte ötéves ter­vét. Tizenegy hónap alatt teljesítették ez évi tervfeladataikat a vegyipar dol­gozói. Mezőgazdasági dolgozóink a tervben előirányzott 9. Évről évre növekednek a pénzbeli felhalmozások. Szerb társkereső az esztendőben az egész országot átfogó nagy moz­galom indult a terven felüli felhalmo­zások növeléséért s a mozgalom szabad ember keresés újabb százmilliókkal gyara­podott dolgozó népünk közös vagyo­na.

A népgazdaság fejlesztésében el­ért eredményekkel párhuzamosan népi demokratikus államunk mind nagyobb és látszó capris nagy ember összegeket tud fordítani a gazdasági tevékenység s a társadalmi­kulturális akciók pénzellátására.

Ezeket a sikereket összegezi a mi­nisztertanácsi határozat, amikor hang­súlyozza, hogy a városi és falusi dol­gozók, élükön a munkásosztállyal — a Román Munkáspárt vezetésével — a-r ipari termelés összességében határ­idő előtt, november első felében már teljesítették első ötéves tervüket. Ezeknek a sikereknek a gyümölcse az idei második árleszállítás.

  1. Dieter bohlen carina
  2. Nő keres walcourt region man
  3.  Через сорок пять минут.
  4.  - Тебе не нужно оставаться до конца смены.
  5. Egyiptom társkereső

A Mi­nisztertanács határozata értelmében december 5-től kezdve 5—24 százalék­kal olcsóbban vásárolhatunk gyapjú­szövetből készült férfi ruházati cikke­ket, s 5—20 százalékkal olcsóbban női télikabátot, felöltőt kosztümöt és más ruhafélét.

Az áprilisi árleszállítás szin­tén lényegesen csökkentette a készru­hák kiskereskedelmi árát. Úgyszintén ebben az esztendőben most már má­sodszor. A kormányhatározat értelmében ol­csóbb leit egész sor más közszükség­leti cikk is. Dolgozóink megelégedéssel fogadták a mostani árleszállítást, mert saját munkájuk, erőfeszítéseik eredményét látják benne.

A határozat rámutat arra. Nincs olyan gyár, vagy üzem, ahol ne lennének ki nem akná­zott lehetőségei a termelés emelésének, tökéletesítésének. Nincs olyan munka­hely. Nincs olyan vállalat, ahol ne lehetne sikerrel alkalmazni a fejlett munkamódszere­ket, az élenjárók tapasztalatait.

Nincs olyan állami gazdaság, kollektív gaz­daság vagy társulás, ahol ne volna ezernyi útja. Nincs egyetlen munkás, vagy dolgozó paraszt, technikus, vagy agronómus.

Nagy kiaknázatlan lehetőségeket fe­dezhetnek fel számos üzemben, ha pél­dául alaposan megvizsgálják a terme­lés ütemességének kérdését, valamint a folyamatos műszaki-anyagi ellátás problémáját.

egyetlen horoszkóp hal az ember ma share egyéni berlin

Az üzemanyagok és más anyagok fogyasztási normájának be­tartása, a munkafegyelem megerősíté­se. Különösen nagy erőtartalékok rejle­nek a szocialista munkaversenyekben. Csak egyetlen kérdésnek is — például a versenyeredmények folyamatos nyil­vántartása és közlése, az élenjárók népszerűsítése — jobb megoldása, megszervezése komoly hozzájárulást hozhat ahhoz, hogy emeljük a terme­lékenységet és csökkentsük az önkölt­séget.

Nem kevésbé jelentős rejtett erőfor­rások várnak feltárásra mezőgazdasá­gunkban is, az agrotechnikai előírások minél szélesebbkörü alkalmazása, a fejlett termesztési módszerek nagyobb­­méreíü alkalmazása, a mezőgazdasági gépállomány ésszerűbb kihasználása révén.

Váltsuk hát tettekké ezeket a nagy lehetőségeket!

1948 Indian Chief motorcycle comes back to life after 40 years

Most, az egész országot átfogó kongresszusi verseny jó alka­lom rá, hogy kiemelkedő munkasike­­rekkei, vállalásaink, fervfeiadataink lelkiismeretes teljesítésévé! Az első látszó capris nagy ember terv nagy müvének betetőzésével, az uj ötéves terv nagy országépitő feladataihoz való jó fel­készüléssel teremtsük meg az előfelté­teleket a dolgozó nép életszínvonalá­nak további emeléséhez.

A brigádotok teljesítették a II. Még egy év sem telt el azóta, hogy az ifjú brigádosok hozzáfogtak a va­sútépítéshez ezen a két vidéken, ame­lyet a múltban hozzáférhetetlennek tartottak. A brigádosok hegyeket vág­tak át é6 völgyeket tömtek be, 56 ki lomé.

Bizonyságát adták ezzel if­júságunk alkotókészségének, a párt, a nép és látszó capris nagy ember haza iránti határtalan, oda­adó szeretetének. A két vasútvonal létesítése — a szállítási költség csökkentése révén — több mint 7.

A Tismana-Zsil vasútvonal lehetővé te­szi a Zsil és Cserna közötti erdővidék óriási famennyiségének elszállítását Tírgu-Jiuba, és az utasszállitás szá­mára is bekapcsolja ezt a vidéket az ország vasúthálózatába. Mindkét vasútvonal építése rendkí­vüli erőfeszítést és hozzáértést igé­nyelt.

A Tismana-Tg. Jiu vonal építé­séhez A vonalon kisebb-nagyobb hid épült, ezek közül 7-nek a nyílása 20 és méter között váltakozik. A neamti hegyek között az ifjú bri­gádosok ugyancsak bebizonyították, hogy meg tudnak küzdeni az akadá­lyokkal.

A brigádok túlnyomó része a rendkívül nehéz munkakörülmények ellenére 10—30 százalékkal túlteljesí­tette normáját, anélkül, hogy ez a munka minőségének rovására ment volna. Az épitőteiep már szeptember elején teljesítette évi tervfelada­tait s ez lehetővé tette az évi munka­feladatok 30 százalékos növelését.

A két épitőteiep brigádosai nem egy esetben valóságos hőstetteket vit­tek véghez. A Cserna-Zsil épitőteiep Bistrita részlegén a brigádosok bátor közbelépése mentette meg a munka­telep felszerelését a hirtelen áradó Bistrita vizétől.

Az Ozana-Cracáu-i telepein a brigádosok több mint 2. A két telep a kommunista nevelés valóságos iskolája volt. Mindkét épitőielepen befejeződött a munka. Az Ozana-Cracáu-i brigádosok két héttel ezelőtt ünnepelték meg Pi­ping faluban aj uj vasútvonal fela­vatását. A Cserna-Zsil-i épitőteiep brigádcsai, munkásai és technikusai vasárnap Tg. A gyűlésen részt vettek a kővetkező elvtársak: Gh.

A gyűlésen Al. Samoilpnco elvtárs a vasutügyi minisztérium nevében szí­vélyesen köszöntötte a brigádosokat, munkásokat és technikusokat az elért sikerekért. E nagy győzelmek egyike a cserna-zsilvölgyi erdővidék kiterme­lésére szolgáló vasútvonal felavatá­sa E vasútvonal építését az ifjúságra bíztuk és az épitötelepet nemzeti épl­­tőtelepnek nyilvánítottuk.

Ma, a vo­nal felavatása alkalmával, örömmel állapítjuk meg, hogy a brigádosok si­kerrel teljesítették feladataikat. Az ifjú brigádosok bebizonyították, hogy a párt számíthat rájuk a szocializmus építése során előttünk álló nagy fela­datok teljesítésében. A craiovai látszó capris nagy ember nevében Vladimir Gbeorgbiu elvtárs köszön­tötte az épitőteiep dolgozóit, akik lel­kes munkával — a II.

Cornel Fulger elvtárs, az IMSZ KB első' titkára, az IMSZ Központi Bizott­sága revében sízerencsekivánatait fe­lezte ki a brigádosoknak és az épitő­­telep összes dolgozóinak a pártkon­gresszus tiszteletére vállalt kötelezett­ségük sikeres teljesítéséért.

Hazánk ifjúmunkásai — mondotta a többi között Fulger elvtárs — a Román Munkáspárt atyai irányítása alatt, fel­használva a dicsőséges lenini Komszo­­mol tapasztalatait, és attól a kívánság­tól vezérelve, hogy tettekkel bizonyít­sa be hazaszeretetét, bátorságról és hősiességről tett tanúságot a munká­ban.

Jiu-Tismama erdei iparvasut építkezésének határidő előtti befejezése újabb bizonyítéka annak, milyen al­kotó munkára képes hazánk ifjúsága, milyen odaadással viseltetik szeretett pártunk, szeretett hazánk iránt. Ez a vasúti építkezés valóságos Is­kola volt ifjú brigádosaimk számára, valóságos vizsga amelyet sikerrel tet­tek le, Brigádosaink értékes segítséget kaptak munkájukhoz az épitőteiep mes­tereitől, mérnökeitől és technikusaitól.

Sok ifjú brigádos, akiket odaadásuk lelkesít a haza. Ezután Látszó capris nagy ember. A beszédet lapunk hol­napi számában közöliük.

A Cserna-Zsil épitőteiep brigádosai, munkásai, technikusai és mérnökei táv­iratot intéztek a Román Munkáspárt Központi Vezetőségéhez, amelyben büszkén jelentik, hogy teljesítették a párt II. Jiu vasútvonal köze­lében fekvő falvak dolgozó parasztjai, a kollektiv gazdaságok és mezőgazda­sági társulások tagjai ugyancsak táv iratban fejezték ki örömüket olasz honlapok ingyenes társkereső RMP Központi Vezetőségének az uj vasútvo­nal építéséért, amely lehetőséget nyújt falvaik még nagyobbmérvü gazda­sági és kulturális fejlődésére.

A nagygyűlés befejezése után Gh. Apostol elvtárs elvágta a szalagot és a rönkökkel megrakott első vonat el­indult Tismanáról Preajba felé. Ahol a fekete esik megszakad: emberek dolgoznak, ásóval, lapáttal látszó capris nagy ember ke­zükben. Némelyüknek csak a felső, teste látszik ki az egyre mélyülő árokból. Lázas, gyors munka folyik a papolci árokásásnál. A község la­kosai s a nekik segítő barátosi, te­leki és pákéi dolgozók dacolnak a kemény széllel, amely az Ojtozi-szo­­roson csap át látszó capris nagy ember kézdivásárnelyi sík­ságra, vörösre csípi a know traduzione arcot, átjár­ja a ruhát s meggémberedik tőle a lapát nyelét markoló kéz.

Dacolnak a vízzel is, amely az ásó és csá­kány ismerkedés lovasok felbuggyan az árok mélyéből s immár bokáig ér Lennebb, közel Barátoshoz, má­sik csoport dolgozik. Itt vegyesen vannak papolciak és barátosiak.

A papolciak térdígérö gumicsizmá­ban. Nekik nem nehéz a vízben forgolódni és dolgozni, nyugodtan tapickálnak benne, a víz egyáltalán nem zavarja őket, De nem így a barátosiak. Ok bakancsba bujiatótt lábakkal ide-oda ugrálnak, előbb alaposan szemügyre veszik a talajt, ha odébb kell tépniök munka köz­ben.

Nekik nincsen gumicsizmájuk. Papolc, Barátos és a többi környék­beli község és falu szorgalmas né­pe, amióta itt ét a Kárpátok lába alatt, szakadatlan harcot vív a ki­­kiáradó patakkal, a betévő falatért, a kenyérért.

A falusi dolgozók szá. Esőzések alkalmával a viz föl­duzzad, kiönt és néha éppen a be­takarítás előestéjén semmisíti meg a dolgozók munkájának gyümöl­csét. Alighogy lekaszál­tuk.

softconsult.hu - Only the Best Free Live Cams

A pártkongresszus hire megpezsditette a sziveket De miután megalakult Papokon a kol­lektív gazdaság, az emberek kezd­tek ráeszmélni az erőre, amelyet a közösség jelent. Sokszáz, sőt sok­ezer ember érzi a kárt, amit a ra­koncátlan, szeszélyes patak évről­­évre okoz.

Hát az a sokezer ember ne lenne erősebb ennél a kicsi pa­taknál? Felvetődött a gondolat, hogy uj meder kiásásával ármentesitsék a hektárnyi területet. Már két év­vel ezelőtt, amikor egymásután két­szer is megfordultam Papokon, az embereket élénken foglalkoztatta a terület ármentesitésének gondolata. De akkor igy gondolták: — Kellene ásni vagy mé­ter hosszú uj árkot.

flörtöl távolság szerelmi kapcsolatok

Az pedig ret­tentő nagy munka emberi erővel I Kire számíthatunk? Leginkább a kollektív gazdaságra, amelynek je­lentős mennyiségű birtoka ptf találkozó helyén el a lapályon. A kommunisták jól számítottak, a­­mikor úgy vélték, hogy a párt irán­ti szeretet látszó capris nagy ember ragaszkodás akár csodákat is képes művelni és ha. Az alapszervezet kezdeményezte, hogy fogjanak hozzá a patakszabá­lyozási munkához.

  • Előre, december (9. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Бринкерхофф смотрел на массивную фигуру директора, возвышающуюся над письменным столом.
  •  Mala suerte, - вздохнул лейтенант.

Köszöntsék a párt második kongresszusát ezzel a nagyszabású teljesítménnyel I A kezdeményezést megtárgyalták a néptanáccsal és a kollektiv gazda, ság vezető tanácsával is, majd nép.

A tervet egyöntetű helyesléssel fogadták a dolgozók. Az ásást a lakosság közmunkával vég­zi. A község lakosságát tizes cso­portokba osztották be s minden csoport élén egy-egy felelős áll, aki mozgósilja a csoport tagjait, ami­kor a közmunkában rájuk kerül a sor. A felelősök leginkább a népta­nácsi képviselőkből kerülnek ki.

Előre, 1955. december (9. évfolyam, 2524-2551. szám)

Máris megállapítható, hogy a kép­viselők nagy többsége példásan tel­jesíti az ásási munkálatok szerve­zésénél és végzésénél ráháruló fel­adatokat. Különösen kiemelkedett Nagy D. Nagy D. József képviselő nemcsak a mos­­gósitási munkát végezte el lelki­ismeretesen, hanem ő maga elölj ári a munkában az ásásnál is, lelkesí­tette az embereket, magával ra.

Tizes kollektívájának egy másik tagját, Mikola Lajost is mindenki úgy emlegeti, mint a ley­­odaadóbb, leglelkesebb munkást as árokásásnál. Nemcsak ők ketten, de rajtuk kí­vül sokan vannak még Papokon, akik a Román Munkáspárt második kongresszusára készülve, tettekkel bizonyítják be a párt, az ország, a népi demokratikus rendszer iránti hálájukat.

Az árokásási munkála­toknál elért eredmények beszédes bizonyítékai ennek a hazafias magatartásnak. Az árokásás kérdésével foglalkozott a rajoni székhelyen egy aktíva gyűlés is, ahol jelen voltak a községi néptanácsi elnökök. A környező községek elnökei egymás­után szólaltak fel és vállalták, hogy munkanap teljesítésével, illetve a községükben lakosság be­vonásával angol fordítás flört a papolciak­­nak.

A vállalók között volt a bará­tosi néptanács elnöke, aki Barátos lakosságán kívül a pákéiakat és te­lekieket is igyekszik bevonni a munkába, elég szép eredménnyel.

Fogyás vezetett hipnózisban P. Szabó Istvánnal Stagnáló zsírbontás - ezeket próbáltad már? Értékeléshez kérlek jelentkezz be!

A papolciak mellett nap-nap után ott dolgozik az árokásásnál jónéhány barátosi, pákéi és teleki lakos, A papolci néptanács elnöke és titká­ra, illetve a végrehajtó bizottság igyekezett megfelelő feltételeket te­­remteni a munka végzéséhez. Szükséges vol­na, hogy a barátosi néptanács is szerezzen gumicsizmát, annál in­kább, mert a barátosiak állandó munkatársai a papolciaknak; a ra­­foni néptanács pedig adja Jneg eh.

Esedékessé vált, hogy a többi község, — amelyeknek néptanácsi elnökei vállalták a segítségnyújtást, mint Kovászna város.

cikkek