Ismerje meg a szállítószalag iskola,

Dolgozók Lapja, A résztvevők kötetlen beszélgetésen vitatták meg a Nyúlkenyér című filmet. A téma sokakat érdekelt, hiszen a film Tatabányán játszódik. A jelenlévők kérdéseket tet­tek föl az írónőnek a munkás- mozgalom egykori eseményei­vel kapcsolatban. Végezetül Döme Piroska beszélt készülő ismerje meg a szállítószalag iskola, melyben a kom­munista sajtó történetét dol­gozza fel A komáromi Járás közúti rendje A tanács megyei szakigaz­gatása — az illetékesekkel együttműködve — befejezte a komáromi járás községeiben a közúti forgalom rendjének fe­lülvizsgálatát.

A változtatás­hoz szükséges határozatokat ez év végéig meghozzák. Az új jelzőtáblákat a jövő év végé­ig helyezik ki.

  • Бринкерхофф смотрел на массивную фигуру директора, возвышающуюся над письменным столом.
  • Társkereső gazdag férfiak

Illés Istvánnak — az együtt­működés istápolójának — már p KISZ-megbízatása is vado- patújajn cseng; úttörőfelel ős. Munkám lényege, koordinálás KISZ-eseink és rz úttörők között.

ismerje meg a szállítószalag iskola

Mivel üze­münkben többségében irodai munka folyik, ezért mi nem laiz iskola tárgyi feltételeinek a javítását határoztuk el, ha- toem aiz úttörők KISZ-taggá Bevetéséből igyekszünk löszt vállalni.

Négy kipróbált, meg­bízható ifi tevékenykedik a IV-es iskolában — sikerrel — mondja szerényen Illés Ist- Ván. Ez esetben tehát nem árt neveket, mégpedig a négy if- Ijúvezetőjét felsorolni, Horváth Mónika, Lukács Ferenc, Haitz Erzsébet és Vasas Ferenc sok­színű kapcsolatot alakítottak a gyerekekkel, szabad idejü­ket feláldozva, de mint vall­ják, részükről ez nem áldozat.

Mit is tartalmaz a legújabb együttműködési szerződés? Mindenekelőtt kétoldalú, te­hát nemcsak kérek és elfoga­dok elvén alapul, hanem az Tata és Almásfüzitő között osztrák gyártmányú Plasser berendezéssel az elsárosodott ágyazatot rostálják a MÁV győri pályafenntartó főnök­ség dolgozói. A régi zúzott kő még használható részét a gép visszarakja a pályára, a föl­det pedig szállítószalaggal ki­hordja a vasút mellé.

A ros­tálógépet és a hozzá tartozó gépláncot midössze tizenkét ember kezeli, napi átlagos haladása eléri a nyolcszáz úttörők is tesznek, méghozzá nem is keveset. A társadalmi szakkörök iránti igény nem újkeletű.

Az eredményesség két­ségtelen, a lőgyakorlatok, üzemlátogatások, kirándulá­sok minden gyermekhez köz zel állnak. A pályaválasztás irányítása során megismer­kednek az ÁVF lakatosi- for­gácsoló- daraboló és asztalos­műhelyével, elbeszélgetnek a szakmunkásokkal.

Azt írtuk, hogy nem tár­gyi jellegű a KISZ-esek se­gítése, de ez csak féligazság volt. Az iskolai szaktantermek berendezéséhez is hozzájárul­nak, az asztalosműhelyben fa­liújságok készülnek, a KISZ- en kívüliek bevonásával.

Alig ismerjük a világóceán légzését

S mivel szabad szombatokon használhatják az iskola tor­natermét, cserében a sport­szereket javítják. En­nek érdekében ismerkednek az úttörők a Killián próba anyagával, eljárnak a KISZ- alapszervezetek gyűléseire. A szerződésnek van egy olyan pontja, amely kevés ha­sonló jellegű írásban fedezhe­tő fel. Egy hátrányos helyzetű pajtás üdültetéséhez anyagi fedezetet biztosítanak.

Gya­kori vendégek programjaikon íróik, költők, s a gyerekekkel mentek és mennek színházba, múzeumba a fővárosba is. A gyerekek -nemzetközi évében a gyermeknapot szeretnék patronáltjaik számára emlé­métert. Rostálás után a pályát a géplánc a méréseknek meg­felelő szintre, illetve irányra emeli.

A rostálógép több száz em­ber nehéz fizikai munkáját helyettesíti. A járulékos mun­kákat a győri pályafenntartó főnökség gépesített mozgó pá­lyamesteri szakaszának, Kos­suth, Asztalos, II.

Rákóczi Ferenc, Gagarin és a Radnó­ti szocialista brigád tagjai végzik. Ugyancsak jövőre tervezik a csapatnév- adó, Dobi István szülőhelyé­nek a meglátogatását. S ami még en­nél is örvendetesebb, az ifi­vezetést a többivel egyenérté­kű KISZ-munkániak ismerik el.

A sok ismerje meg a szállítószalag iskola együttlét kö­zelebb hozta a gyereket a dol­gozó ifikhez, akik ismereteik bővítésére beiratkoztak a KISZ városi bizottsága által szervezett ifjúvezetői osztály munkájába. Pedagógusokat, szülőket egyaránt tehermente­sítik, maradandó élményt sze­reznek a gyerekeknek.

Együtt­működési szerződésüket mód­szertani mellékletként a bá­nyász KISZ-bizottság vala­mennyi alapszervezetnak megküldte. Maradjon csak ott­hon és vigyázzon a gyerekre. Én ugyan egyszer sem válla­lom el a kicsit, nincs nekem arra idegzetem. Különben is nekem meg a fiamnak is az ismerje meg a szállítószalag iskola elvünk, hogy az asszony ma­radjon otthon legjobb német ismerkedés app nevelje a gyerekeket.

Afrikai nő társkereső még mindig nem dönt­hetnek a fiatal nők önállóan arról, hogyan éljenek?

Még mindig a férj meg az anyós, após szabja meg, mit tehet­nek? A szek­rényben naponta tízszer ren­det rak.

ismerje meg a szállítószalag iskola

Minden törülközőt egyformán hajt össze és ha egymás fölé rakja őket, fél Az MSZMP ismerje meg a szállítószalag iskola váro­si bizottsága rendszeresen fog­lalkozik a város ifjúságának életével, a KISZ-szervezetek munkájával. Legutóbbi ülésén vizsgálta, mit tett a KISZ vá­rosi bizottsága az ifjúságpoli­tikai határozatok végrehajtá­sa érdekében. Eredményes munkáról, új színekkel gazdagodó kibonta­kozó életről, adhattak számot a KISZ-esek. A pártbizottság állásfoglalásait, tanácsait, moz­galmi tapasztalatait messze­menően figyelembe vették.

ismerje meg a szállítószalag iskola

Az as esztendőre készített akcióprogramjaikat úgy ala­kították ki, hogy minden ifjú­sági réteg a sajátos helyzeté­hez mérten vállaljon feladato­kat. Ennek eredményeként je­lentősen megnövekedett az ál­landó megbízatást vállaló KISZ-tagok száma. Tapasztal­ta a KISZ-bizottság, azt is, hogy az alapszervezetekben egészségesebb lett a munka- megosztás.

Nem csak a veze­tők, vagy égy-két fiatal veszi ki részét a munkából. A ked­vére, tehetségére mért felada­tokból mindenki szívesen részt vállalt. Talán ennek a hatása volt az is, hogy jelentősen megnövekedett a KISZ-en kí­vüli fiatalok érdeklődése a közélet iránt. Különösen a munkásfiatalok között vált népszerűbbé a mozgalom. Ezt példázza az is. Az egyenjogúság partjai centire sem szabad egynek sem kilógni a sorból. Délután az ablakból lesi, mikor jönnek haza a szomszédasszonyok a munkából.

Ilyenkor hol az egyik, hol a másik helyre ko­pogtat be. Elmeséli, milyen ideges, mennyi dolga van. Ma is lehúzta az ágyneműt, ki­mosta, de még nem jutott el a vasalásig.

Valamikor dolgozott, nem is volt rossz helye. Sajnálta a főnök, ami­kor bement a munkakönyvé­ért. Pergeti a napokat, heteket, és várja, mikor jönnek haza a szomszédok. Anyósa előtt kijelentet­te. Az anyós megbotránkozott, ne beszéljen ilyen butaságot!

Mi bizonyíta­ná akkor, hogy asszony? Ezen a kijelentésen viszont a leen­dő meny botránkozott meg. A tervszerű KISZ-építésnek fontos eleme Komáromban, hogy messzemenő gondosko­dással kísérjék az úttörőket.

Megálakították a nyolcadik osztályosok klubját.

ismerje meg a szállítószalag iskola

A kö­zépiskolára, és KISZ-életre fel­készítő táborokat rendeztek a nyáron. Nyolcadikos úttörőket középiskolai építőtáborokba küldték. A KISZ-be való fel­vétel egyik alapvető mozzana­ta, hogy a fiatal eredményesen tegyen próbát — középiskolai tanulók esetében például a Killián-körben.

Komáromban az ifjúsági mozgalom legjel­lemzőbb vonásait ismertetik meg a fiatalok a Killián-körök- ben.

Alig ismerjük a világóceán légzését

A mostani végrehajtó bizottsági ülés kritikusan megállapította, hogy ebben jelentős előrelépés nem történt. Az üzemek és az iskolák KISZ-szervezetei szor­galmazzák a jövőben a gyü­mölcsözőbb együttműködést. A kisebb üzemekben teremtsenek hagyományokat az ifjúmunká­sok fogadásának, a pályakez­dők első lépéseinek megköny- nyítésére.

A Miért kel] azt bizonyítani, hogy valaki asszony? Van mindenkinek tisztességes neve, még a nőknek is.

  • Alig ismerjük a világóceán légzését Origo
  • Megismerni em portugues
  • Dolgozók Lapja, október ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Szé­pen cseng az is, hogy Éva vagy Klári. A nők egymás mellett ülve vártak a sorukra. Az egyik hölgy meg­szólította a mellette olvasgató idegen nőt. Nem akartam szek- rénynyitogatással zavarni az álmát Az én férjem különben osztályvezető. Annyi gondja- baia van a beosztottaival, hogy még otthon is a benti dolgokon rágódik. Ilyenkor lábúj jhegyen járok, még a gyerekek hang­ját is visszaparancsolom; A másik nő már nem bírta tovább és megkérdezte, hol dolgozik a férje.

Az megnevez­te a vállalatot és megkérdezte; talán ismer ott valakit? A má­sik azt felelte, ismerős ott, hi­szen e a főkönyvelő. Komáromban számottevő eredményeket értek el a fia­talok. A kőolajipari vállalatnál a rekonstrukciós munkákból veszik ki részü­ket.

Komárom szépítése, par­kosítása érdekében sok fiatal vállal — a jövőben még több — társadalmi munkát. Fia­talok éoítik az Igmándi-vár kerületében az erdei tornapá­lyát, amely a város e? A kőolajos fia­talok a Csillag-lakótelenen gyermekjátszóteret építenek.

Újdonság, hogy életre hivták Komáromban a Kassák Lajos­ról elnevezett ifjúsági klubot. A KISZ-esek vallják, hogv olyan pártosan, harcosan kell korunk ifjúságának modern­nek lennie, mint Kassák volt — ezért tűzték zászlójukra a nagy proletárművész nevét.

Az új klubban nagyszerű lehető­ség nyílik a magas színvonalú önművelődésre. Filmestéket, TIT-előadásokat és természe­tesen sok-sok szórakoztató programot rendeznek. A beszélgetés abbamaradt, udvarias mosolyok közepette. Ma már nem a férj részegeskedése vagy gorom­báskodása a legfőbb válóok. Még a megcsalt asszony vagy férj sem rohan rögtön a bíró­sághoz. A bontóperek indíté­kai manapság sok esetben a konyhában születnek. A fele­ségeknek már nem elég az, hogy a férj tisztességesen dol­gozik a munkahelyén és fize­tését az asztalra teszi.

A dolgo­zó asszonyok elvárják, hogy a férj otthon is megfogja a munka végét. Érezze mindenki, ha használja a lakást, ott ren­det is kell tenni. És mi van akkor, ha ez nem így történik?

Akkor marad a mindennapos veszekedés, civakodás, tűrés, majd a válás. A példák közül jó néhányban valóban találkozhatunk ilyen esetekkel. Nagy általánosságban azonban ma már nincs így. Kivétel erő­síti a szabályt, mondhatnánk ilyenkor. Ne mondjuk! Hiszen elsősorban a nőknek maguk­nak kell arról tenni, hogy mind kevesebb legyen a kivé­tel, mert a szabály úgy is sza­bály marad. A korrodált szoborelemeket védőanyaggal vonták be, s megerősítették szerkezetét. A talapzat új kőburkolatot ka­pott.

A tervek szerint november 7-re elkészülnek a felújí­tással. Román Marian Cs. A nagy kézügyes­séget és szakértelmet kí­vánó modellkészítés sze­relmesei most új verse­nyekre készülnek.

cikkek