Mauritániai nők találkozó. World Development Indicators - Google Public Data Explorer

Előre, június ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Előre, Mau­ritánia Iszlám Köztársaság el­nöke, feleségével. Mariéme Dad dahhal együtt.

Törökország nem enged jeruzsálemi álláspontjából

Moktar Quid Daddah elnöknek, az afrikai politikai élet kiemel­kedő személyiségének romániai látogatása beilleszkedik a Ro mán Kommunista Párt és a Mauritániái Néppárt, a Románia Szocialista Köztársaság és Mau­ritánia Iszlám Köztársaság kö­zött fennálló jó kapcsolatokba, és különleges jelentőségű mozzana­ta e kapcsolatok további fejlődé" Sének.

A látogatás kifejezi a ro­mán népnek és a mauritániai népnek azt a közös óhaját, hogy sokoldalúan együttműködik a jogegyenlőség, a nemzeti függet­lenség és szuverenitás tisztelet­ben tartása, a belügyekbe való be nem avatkozás és a kölcsönös előnyök elvei alapján — e szé­leskörűen elismert elvek alap­ján, amelyeket maga az élet iga­zolt, mint olyanokat, amelyek egyedül képesek biztosítani az államok közötti kapcsolatok nor­mális és gyümölcsöző fejlődé­sét, a népek közötti együttmű­ködést és békét.

mauritániai nők találkozó

A vendégek fogadására az O- topeni légikikötő ünnepi díszbe öltözött. A hivatalos pavilon homlokzatán látható volt Nicola® Ceau? Románia Szocialista Köztársaság elnöke és Moktar Ould Daddah, a Mauritániai Néppárt főtitkára, Mau­ritánia Iszlám Köztársaság elnöke péntek délelőtt megkezdte hivatalos megbeszéléseit a Köztársasági faló tában.

Ebben a keret­ben nagyraértékelték a román— mauritániai baráti és együttműkö­dési kapcsolatok pozitív alakulását, mely kapcsolatok, mindkét fél meg­elégedésére, sokoldalúan bővülnek, és kifejezték közös óhajukat, hogy felhasználják a széles körű lehető­ségeket az együttműködés további bővítésére és erősítésére minden te­rületen — politikai, gazdasági, mű­szaki-tudományos, kulturális téren — mindkét nép, a nemzetközi meg­értés és kooperáció érdekében.

Ügyszintén véleménycserét foly­tattak a nemzetközi élet néhány aktuális kérdéséről, és hangsúlyoz­ták, hogy az utóbbi időben kedve­zően fejlődik az enyhülés és az e­­gyüttműködés irányzata, az államok közötti ama új kapcsolatok megho­nosítását célzó irányzat, amely biz­tosítja minden nemzet függetlensé­gét és.

 • Он едва дышал.
 • Я побежал позвонить в полицию.
 • На экране стремительно сменяли друг друга цифры и диаграммы, как будто кто-то скользил рукой по клавишам управления.
 • Доброй ночи, сэр.
 • Az arab világ kultúrája - AXA

A megbeszélések a szívélyesség az őszinte barátság és a kölcsönös megértés légkörében folytak le. Emil Bodnara.?

 1.  Soy Hulohot, - произнес убийца.
 2. Találkozik egy nő egy éjszakára
 3.  - Имея партнера в Америке, Танкадо мог разделить два ключа географически.

A két államfő melegen kezet­­szorít. Pionírok virágot nyújtanak át a magas rangú vendégeknek. Elhangzott a két ország állami himnusza.

mauritániai nők találkozó

A meleg baráti légkörben lefolyt vacsorán Nicolae Ceausescu elnök és Moktar Ould Daddah elnök po­hárköszöntőt mondott. Esmmú smm Szinte halastónak is beillene a zavaros, hullámzó ' víztócsa, ami az építőtelep közepén összegyűlt, dg másutt is csak gumi­csizmában vállalkozhat az ember egy munkatelepi sétára. Két hónap­ja minden nap esik Kovásznán, hát nem csoda, ha meggyűl a társkereső cote d or a gödrökben, teherkocsik, emelödaruk vágta nyomokban.

mauritániai nők találkozó

A sok eső, sár ellenére a kovásznál prcseltlemez gyár munkatelepén az építők megelőzték a tervet, az időt, önma­gukat. Feladatuk szerint az új gyá­rat október végén kellett volna be­fejezzék, a munkálatok mai állása, és a szocialista versenyben tett vállalásuk értelmében azonban au­gusztus ig átadják az új gyárat az építtetőnek. Ez a több mint két­hónapos előny közel 4 millió lej értékű préseltlemezt jelent terven felül, méa akkor is. Es ez a jelentős érték az építők, szerelők önfeláldozó mun­kájának köszönhető.

Törökország nem enged jeruzsálemi álláspontjából Soha nem fognak engedni Jeruzsálem kapcsán kialakított álláspontjukból, jelentette ki Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök. Ezt követően a köztársasági elnök nyugati-afrikai körútja harmadik állomására, Szenegálba indulóban a Novaksot repülőtéren Muhammed Veled Abdulazizköztársasági elnökkel közös sajtótájékoztatót tartott. Hangsúlyozta, hogy Törökország és Mauritánia között kölcsönös nyereségen alapuló kétoldalú kapcsolatokat alakítanak ki, és különösen a török magánszektor befektetéseit ösztönzik. Emlékeztetett arra, hogy decemberben Nihat Zeybekci török gazdasági miniszter üzletemberek kíséretében Mauritániába látogatott, ma pedig a vele Mauritániába érkező üzletemberek találkozót tartottak az ország üzleti világának képviselőivel.

Cérnát Mircea, a brassói ipari építővállalat kovásznál munkatele pének vezetője, a raktárba siet va­lami anyag mauritániai nők találkozó megoldani. Azt mondja, hogy az építő itt már megette a kenyere javát, amit megtehetett, azt már megtette, bi­zonyság az előttünk nyújtózkodó, magasodó gyár.

Annyit mondhat, úgy dolgoztak, hogy a szerelőknek állandó munkafrontot nyissanak, biztosítsanak.

Az arab világ kultúrája

A befejezés előtt ál­ló filter részlegnél is megépítették az alapot, a falakat, s mire a sze­relők a szűrőket beszerelték, az é­­pítők felhúzták a tetőt. De a többi munkálatoknál is ilyen gyors, pon­tos összehangolt ütemben dolgoz­tak.

mauritániai nők találkozó

Ezt az ütemet magyk állapí­tották meg, diktálták önmaguknak, még akkor, amikor az átadási ha­táridő kéthónapos leszorítására vállalkoztak. Ennek alapján dolgoz­ták ki év elején a napi munkála­tok grafikonját, mindenki annyit kellett naponta elvégezzen, hogy biztosak legyenek, mauritániai nők találkozó áll­nak a versenyben.

Vízhatlan kö­penyben dolgoztak, de azért folyt végig a karukon, a nyakukon a víz, ahogyan dolgoztak.

mauritániai nők találkozó

Még sem hagy­ták abba, amíg a daru kész nem lett, dolgozni nem kezdett. Ráduly Gyulát valahonnan a gyár géprengetegéből kerítik elő, szeme vörös, arca fáradt, tíz órákat s an­nál is többet dolgoznak napjában, s most mégis azt állítja: szerencsé­jük van: — Az a szerencsénk, hogy az építtető idejében megrendelte a berendezéseket, sürgette azok meg­érkezését, s igy május 1-ig tonna súlyú gépet, berendezést kaptunk kézhez, amiből június 1- ig nem kevesebb mint ton­nát szereltünk be.

Ebben a hónap­ban tonna a feladatunk, július­ra alig száz tonnát, augusztusra pedig csupán 51 tonna gépet ha­gyunk, azt, ami ezután kell beér­kezzen. A hősök tehát nem mi va­gyunk, hanem az automatizálást végző fővárosi vállalat.

Különösen, ha arab országba utazunk, mindenképpen érdemes kicsit utánanéznünk, mi elfogadott és mi nem, illetve mire kell odafigyelnünk, hogy ne keltsünk feltűnést vagy ne sértsünk meg valakit. Először is: melyek az arab országok? Az arab megyék Marokkótól Észak-Afrikáig, onnan pedig a Perzsa-öbölig terjednek. Köszöntés és találkozás Meglepő, de a közel-keleti emberek rugalmasan viszonyulnak a találkozó időpontjához, a késést nem tekintik a tiszteletlenség jelének. Az arab kultúrában a férfiakkal való üdvözlések során fogjunk kezet velük a korsorrendnek megfelelően.

Most ők következnek a nagy munkával Az oko­san, ésszerűen megszervezett nagy ütemű munka hőseit kerestem. Az építők azt mondták, hogy a szere­lők a hősök, a szerelők az auto­matizálok erőfeszítéseiről szóltak. De valójában nagy közös erőfeszí­tésekről volt szó, mert a kéthóna­pos előnyt csak úgy lehetett meg­teremteni, ha valamennyien meg­feszített ütemben dolgoztak, akkor is ha havazott vagy fagyott, akkor is ha esett, ha fújt, ha kátyúból mauritániai nők találkozó kiszedni a berendezéseket szállító kocsikat, vontatókat.

Kovács N. Ro­mánia Szocialista Köztársaság elnö­kénél és Elena Ceausescu elvtársnő­­né' találkozón részt vettek a követ­kező elvtársak: Emil Bodnaras. Lina Ciobanu, Cornel Burticä.

Miron Constantinescu. Ion Pütan, losif Uglar, Gheorghe Oprea.

 • Как они смогут ему противостоять.
 •  Вы хотите сказать, что нашли этот номер.
 • Потом, тяжело вздохнув, скомандовал: - Хорошо.
 •  Отчаянный парень, - пробормотал Хейл себе под нос.
 • Előre, június ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Vasile Pungan, a köztársasági elnök taná­csosa és Ion Moangä. A magas rangú vendégek kísére­tében volt Dah Ould Sidi liba, a Nemzetgvűlés elnöke. Sáli Abdoul Aziz, szervezési és tájékoztatási titkár, a Mauritániai Néppárt állan­dó nemzeti jelenlétének felelőse Hamdi Ould Mouknass külügymi­niszter, Sidi Ould Cheikh Abdallahi ipartervezés- és fejlesztésügyi mi­niszter, ' Baro Abdoulaye közhivatali és munkaügyi miniszter, Mohamed Ali Cherif, a köztársasági elnökség főtitkára, Aminata Niang, a Nők Fő­tanácsának tagja.

mauritániai nők találkozó

A szívélyesség és meleg barátság légkörében lefolyt protokolláris Iá togatás bevezetője volt a két elnöli közötti megbeszéléseknek, amelyek nek célja kijelölni a román-mauri tániai kooperáció fejlesztésének mó dozatait különböző tevékenységi te­rületeken — mindkét ország és nép javára, a béke és az együttműködés ügye érdekében.

cikkek