Egyetlen táncoktatás amberg,

Amerikai Magyar Népszava, Bura Károly, a film prí­mása, valósággal belemuzsikálta magát a közönség szivébe úgy, hogy mikor az elmúlt hetekben sor került a newarki Midnight Show előadásokra, mindkét este nagyszámban távozott a közön­ség a pénztártól — jegy nélkül. A Little Theatre igazgatósága számos levelet kapott, hogy a fil­met a rendes műsor keretében játsza. A newarki és a környék­beli magyarság számos levelet irt J. Whitneynek, a magyar film tulajdonosának, aki végre eleget tesz a megújuló kérések­nek és igy a newarki Little Theatre egy teljes hétig műsorán tartja a nagysikerű magyar film­operettet.

softconsult.hu Tagegyesületi beszámolók - PDF Ingyenes letöltés

November től, csü­törtöktől november ig, csütör­tökig, tehát egy teljes hétig lesz a film műsoron és pedig egy má-Vend-magyarok igaz barátja: Telefon: Market JOHN L. Ö3 — löth Ave. Rendelő órák: 1—3. Nagy érdeklődés nyilvánult meg ugyanis egy másik nagysi­kerű filmoperett iránt, amelyet szintén J.

Whitney mutatott be New Yorkban elementáris si­kerrel. Majd a Newarki Egyesült Munkás Daltestület, Erdődy Ferenc ta­nárjuk dirigálása mellett, három ma­gyar dalt énekelt, nagyszerű össz­hangban. Nyáray Károly rádiótenorista, EnJrődy tanár zongorakisérete mellett énekelt. Előadott énekszámait zugó taps honorálta. Szép, meleg sikere volt a Hillsidei Magyar Munkás Vegyes Da­lárdának, kik nagyszerű tanárjuk, Kür­­thy Sándor dirigálása mellett nagy si­kert értek el.

A hangverseny slágerje Pásztor Etus a brilliáns énekmüvésznő volt, kit Er­dődy Ferenc tanár kisért zongorán. Elő­adott énekszámait többször meg kellett ismételnie. Az est sikerének pálmája a bájos Etust illeti meg.

Látták: Átírás 1 buod. A berlini Magyar Egyesület november óta is igen aktívan működött, elsősorban a vezetőség végzett fáradságos munkát, bár a tagságból a visszajelzés, a találkozókon való részvétel csökkenő tendenciát mutatott november 6. Ezen szorosabb együttműködésben, közös porgramok szervezésében állapodtunk meg.

Zory Péter hegedűn a Ziegeinerweiser-ből játszott, a tőle megszokott művészettel. Az eli­­zabethi Magyar Munkás Dalárda elő­adott énekszámaival, melyet Kürthy Sándor tanárjuk vezényelt, öregbítet­ték eddig elért sikereiket. Ezután is­mét Pásztor Etus, Nyáray Károly és a Dalárdák énekeltek, előadott dalaikkal nagy sikert értek el.

A rendezőség nagyszerű munkát végzett, dicséretet egyetlen táncoktatás amberg, úgyszintén Peresztszeghy László, ki a művészi program összeál­lítója volt. A közönség meg kapta pén­zének ellenértékét, mindannyian egy feledhetetlen est emlékével távoztak. Az előadás gördülékeny, a szereplők kifogástala­nul játszottak. Milossy Ferenc nemcsak mint rendező, de mint szereplő is di­cséretet érdemel. Irvington, N. Joseph s ,Church-ben Maplewood.

  1. Коммандер.
  2.  А ну с дороги, пидор! - Некое существо с прической, больше всего напоминающей подушечку для иголок, прошествовало мимо, толкнув Беккера в бок.
  3. Társkereső iroda elena

Köszönöm Rév. Gabriel Seins tisztelendő ur­nák, aki a gyászmisét celebrálta és a gyászszertartást vegezte, a St. Hala­­telt szivvel köszönöm a newarki H-ik Magyar Bs. Egylet, Chas. Em, a Habiing családnak, Papi? Klechitz es neje, Mr. McCabe és az összes ismerősöknek a küldött remek koszorúkért.

Köszönetét mondok az összes barátoknak és ismerősöknek, akik nagy bána­tomban osztoztak, azzal a kéréssel, hogy tartsák meg boldogult férjemet emlékezetükben.

Kendik Mihály karnagyuk dirigálása mellett előadott dalaikat meg kellett ujrázniok. Egyetlen táncoktatás amberg program többi száma is jó volt és ha leszögezzük, hogy a tánczene is jó volt, akkor egy magyar estély sikeréről szá­molhatunk be.

Kiss Kál­mán 61 évvel ezelőtt Oszlopon, Vesz­­prémmegyében született, ban vándorolt ki Amerikába, 12 évig New­arkon, 20 év óta Maplewood, N. Egy időben alelnöke volt a new­arki Magyar Bs. Egyletnek és a St.

Benedek Church-höz tartozó St. Ste­phen Egyletnek és amíg egészsége en­gedte, tevékeny munkás tagja volt a fentnevezett egyleteknek, melyeknek tagjai legnagyobb része Veszprém, Vas és Zalamegyéből kerülnek ki. Felesége, Bruckner Anna, kivel 32 évig élt min­taházasságban.

Hithü katholikus, kuruc magyar ember volt, akit egyenes jelleméért tiszteltek és becsültek. Kiss Kálmán kislemez brandenburg facebook Franklin Ave. Temetése szombaton délelőtt volt 9.

egyetlen táncoktatás amberg kedvezmény oberstdorf

Joseph Church-be vitték ko­porsóba zárt tetemét, hol énekes gyász­misét celebrált lelkiüdvéért Father Gab­riel Steins és szentelte be koporsóját, mely után megindult a hosszú menet a Union, N. Orange, N. Ha valaki megérdemelte az ünneplést, az Sáry József, mert ittléte óta tudásával, szorgalmával kivívta ma­gának úgy az amerikai üzleti világban, mint közismert nagy cégének beltagja minőségében az elismerést Sáray Jó­zsefnek mindig az volt a főtörekvése, hogy a magyar névnek szerezzen be­csületet itt az idegenben.

Sáry József lelkes magyar ember, kitűnő családapa, kit szerető neje egy negyedszázad alatt 5 fiú gyermekkel ajándékozott meg, akiket gondos nevelésben része­sít és akik amerikai születésük dacára egyetlen táncoktatás amberg büszkén hogyan találkozni egy fiú magukat magyarok­nak.

Washington Camp Consul Conl­­manderje utján tolmácsolják a közked­velt házaspárnak. Ugyanis akkor esküdött örök hűséget bájos arájának, Kress Ir­mának, a newarki magyar kolónia egyik kedvencének. A vőlegény Wittek Gusz­táv és neje fia, a szép menyasszony Kress György közismert népszerű hon­fitársunk és neje egyetlen leánya.

Az esketést Malasics Ingyenes keleti társkereső tiszteletes vé­gezte, ki gyönyörű beszédet intézett a fiatal párhoz. A menyasszony, a maid of honor és a koszorúslányok ruhái finom Ízlésről tettek tanúságot, a csokrok illata be­töltötte a fényben úszó templomot, a melyet a Kress és Wittek családok ba­rátainak sokasága töltött meg.

Az egy­házi szertartás után 7 5 terítékű nász­­lakoma volt a templom alatti nagyte­remben, mely a magyar konyha reme­ke volt. A South llth Bode miller társkereső történelem közelében Nt. Malasics József töltötte be, ki egy­másután szólaltatta meg a két öröm­­apát, Szentmiklóssy Bélát, a Wittek­­fiukat, Pfeffer Manó ügyvédet és Bur­chardt Józsefet, lapunk irodavezetőjét, kik szép beszédekben köszöntötték az ifjú párt, akik nászutjukról visszajövet Newarkon fognak lakni.

Kérjen árjegyzéket Phone: Biglow S31 — Paprika, mák.

Liptói túró. Here szalámi, tarho­nya, Zwack Unícum és más Im­portált árak raktáron S. Cumberland Philadelphia, Pa. A mai esti program attrakciója és főszáma Szabó Sándor, aki végkimerülésig birkózik Roland Kirchmeyerrel, az oklahomai vadem­berrel.

Egy Nap - Hellinger Andris

Burns novellájá­ból, amely a szerző autóbiográfiája és megjelenése idején óriási feltűnést kel­tett. Ma­gyar Ref. Lélekemelővé óhajtjuk ezt tenni november án, va­sárnap délelőtt 10 órakor.

В ней говорилось о том, к чему она совершенно не была готова.

A templom­ban ünnepi istentisztelet, amikor a lel­kész alkalmi prédikációt tart. Ifjúsági, vasárnapi iskolai énekkarok közremű­ködnek alkalmi darabokkal.

buod.de Tagegyesületi beszámolók

Erre a ne­vezetes ünnepélyre az egész gyülekezet az egyház szerveivel; úgyszintén az összmagyarság, a helybeli összes egyle­tekkel együtt szeretettel meghivatnak. Kérve utóbbiakat, hogy a Magyar Ház­ban gyülekezve zászlóik alatt vonulja­nak fel a templomba, hol a hely egyetlen táncoktatás amberg lesz tartva a számukra. Külön meghívót senkinek sem küldünk. Este az iskola­teremben díszvacsora lesz 7 órai kez­dettel.

Itt is program szerint megem­lékezés lesz Washington Györgyről. Er­re az esti ünnepélyre is mindenki meg­­hivatik.

egyetlen táncoktatás amberg ismerkedés asszony nélkül

Az október hónap eléggé mozgalmas volt. Az istentiszteletek vasárnap és köznapokon megtartattak. Ezen kivül a Ref.

Halloween Partyt pe­dig az iskolateremben.

egyetlen táncoktatás amberg a flörtölés unalom

Ujborra az úri szent vacsora kiosztatott a híveknek. Szentjegyekről Kócs Andrásné gondos­kodott. Kegyes adományok összege ke­vés volt. November 6-án emlékeztünk meg a reformáció ik évfordulójá­ról. Ekkor kereszteltetett meg Gere Sándor és Bodnár Zsuzsánna ref.

  • Társkereső winterthur
  • Покойный лежал на спине, лицом вверх, освещаемый лампами дневного света, вроде бы ничего не скрывая.
  • Стратмор понял, что ставки повышаются.

Keresztszülők: Kovács Béla és neje Kocsis Juliánná. Megrendítő katasztrófa történt Vajta községben. Ko­vács József gazdálkodó minap este öszeveszett feleségével, szül. Dobrovitzki Máriával és azt a nagyfejszével többször fejbesujtóttá.

Az asszony ösz­­szeesett és a férj azt hitte, hogy meghalt. Erre elrohant lakásáról és a község határában levő egyik mezei kútba ugrott. Kovács holttestét a kutban megtalálták, felesége azonban felépült, mert sérülései nem voltak súlyosak.

Telefon: LExington Kezdőket és haladókat mérsékelt áron tanít.

Adél Janetsky, York Ave. Vasárnap d. X-Ray vizsgálat R2. Vasárnap től 1-ig. Férfi és női urológus Lexington Ave. Maude] Emfl magyar logom East 72nd St.

Mérsékelt árak. Ugyancsak Alpine-lámpn, violet-sugár Villany-masszázs és Röntgen-kezelés 8, New York 19 és 20 St. Telefon REgent S 2-ik és 3-lk Ave. RHinelander Mrs. BUtterfteld ál M7 i r r i r n okleveles. Folytatás a 2-ik oldalról. Buffalo, N. New Eagle. Trenton, N. Amherstdale, W. Oshawa, Canada Philadelphia, Pa Beauty, Ky Egyetlen táncoktatás amberg York City Bronx, N.

Passaic, N. South Norwalk. Detroit, Mich Livermore Falls.

egyetlen táncoktatás amberg nő keresi szakadék

Cleveland, O Johnsviile, N.

cikkek