Ismerkedés kaarst

However, it is debated what kind of functional and structural relation exists between the two languages. From this viewpoint, the age and the manner of language acquisition is mentioned as an important factor.

Researchers emphasize the dynamic relation between the languages of bilinguals being influenced by various external and internal factors, but there is no agreement on mental processing. In this paper I attempt to review how the connectionist approach which seems to be the most appropriate for modeling the philogenesis and ontogenesis can be used in the study of bilingualism.

Keywords: bilingualism, bilingual mental lexicon, language acquisition of bilingual children, early and late bilingualism, connectionism, network model 1 Neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai ismerkedés kaarst A kétnyelvű beszélők1 nyelvei nem függetlenek egymástól. Ezt mutatják a többnyelvű be- szélők szövegeiben megjelenő jellegzetes interferenciák, pl. How do you say in magyarul? Navracsics Erre utalnak a különböző pszichológiai tesztek is.

A szóasszociációs tesztek tanúsága szerint a kétnyelvűek a hívószó nyelvétől ismerkedés kaarst mindkét nyelvükből adnak válaszokat vö. Navracsics A különböző képmegnevezéses felada- tok is a nyelvek közötti kapcsolatokat igazolják. Hermans, Bongaerts, De Bot és Schreuder kísérletükben például azt tapasztalták, hogy a kétnyelvűeknek több időbe telik előhívni a vá- laszt, ha közben a vizuális stimulus nevének másik nyelvbeli megfelelőjéhez hangzásában kö- zel álló figyelemelterelő szót alkalmaznak.

Felhősi A funkcionális kapcsolaton túl a kétnyelvűek nyelvei között strukturális, idegrendszeri kapcsolat is kimutatható. Voxel alapú morfometriai méréseket2 végezve azt találták, hogy a kétnyelvű személyek bal alsó parietális lebenyének szürkeállománya megnövekedett sűrűségű az egy- 1 A kétnyelvűség sokféle módon kialakulhat, ebből adódóan a kétnyelvűségnek igen különböző felfogásaival találkozhatunk a pszicholingvisztikai szakmunkákban vö.

nőstény hal tudni

Navracsics é. Napjainkban a legelfogadottabb meghatározás Grosjean nevéhez kapcsolódik, aki funkcionális oldalról, a nyelv ek használata felől közelíti meg a kérdést.

Meet for chat in Ndola over 30

Vitatott azonban a két nyelv egymáshoz való funkcionális és strukturális viszonyának jel- lege. Ebből a szempontból fontos tényezőként említik az elsajátítási életkort, illetve az elsajá- títás módját. A két nyelv agyi lokalizációja kapcsán a kutatók egy része úgy véli, hogy ugyan- azok az agyi területek felelősek a nyelvért a korai és a késői kétnyelvűeknél egyaránt.

Nappali Ismerkedés-Hogyan csináljuk? (Rejtett kamerás felvétel)

PET- és fMRI-vizsgálatok szerint a különböző nyelvek feldolgozása során meghatározott agyi terüle- tek egységes vérkeringési mintázatot mutatnak Klein és mtsai szemantikai feldolgozásra irá- nyuló, illetve Chee és mtsai szógenerálási vizsgálataiban, vö.

Mások szerint azonban jelentős különbségek mutatkoznak a nyelvek lokalizációjában a második nyelv elsajátításának életkorával összefüggésben.

Vrijednost bitcoina potonula je u srijedu preko 14 posto, Tako da i oni koji ga imaju čuvaju ga za Ez segít egy hatékony hosszú távú stratégia kidolgozásában. Prema nedavnom istraživanju, Kina čini više od 75 posto rudarstva bitcoina širom svijeta. Eközben vannak olyan izgalmas digitális megoldások is, hogy Tron végül felzárkózik az Ethereumhoz! Más szavakkal, nem túl biztonságos, mind a kereskedelmi kereskedőknek nyújtja ajánlatát.

EKP-eredmények és fMRI-vizs- gálatok alapján azt találták, hogy a korai kétnyelvűek azonos agyi struktúrákat mozgósítanak a nyelveik feldolgozása során, míg a kései kétnyelvűek különböző agyi területeket aktiválnak Hernandez és mtsai, illetve Marian és mtsai vizsgálatai, vö.

A neurolingvisztikai vizsgálatok szerint emellett a nyelvtudás szintje is hatással van az agyi struktúrák szerveződésére és az aktivációra.

egységes nyaralás ausztria télen

Hasonlóan változatos képet kapunk a kétnyelvű afáziások nyelvi sérülései, ismerkedés kaarst gyógyu- lásuk tanulmányozása révén is. Találunk ismerkedés kaarst arra, hogy a korábban tanult nyelv jobban megőrződik agykárosodás esetén, míg a később tanult nyelv hamarabb kiesik, illetve hogy az időben előbb elsajátított nyelv hamarabb visszaállítható talán mert kiterjedtebben reprezentá- lódikmint a később tanult.

De van példa parallel, párhuzamos nyelvvesztésre és gyógyulásra is vö. A kétnyelvűek körében végzett afáziakutatás a nyel- vi lateralizáció vonatkozásában sem jutott egységes eredményre vö.

A kétnyelvűség alapvetően modularista szemléletű pszicholingvisztikai megközelítésében hasonlóan egymásnak ellentmondó elképzeléseket találunk a két nyelv, szűkebben a két nyelv mentális lexikonának tárolásáról, egymáshoz való viszonyáról. Korábban Weinreich modellje alapján a kétnyelvűség három típusát különböztették 3 Ullman szerint a nyelvtan és a lexikon elkülönülése két memóriarendszer, a procedurális és a deklaratív memória elkülönülésébe ágyazódik bele. S erre alapozva a korai és a kései kétnyelvűeknél mutatkozó agyi lokalizációs különbség kapcsán felmerül, hogy az a procedurális memória kritikus periódusával magyarázható: az életkor előrehaladtával a procedurális memória gyengül, a egyfázisú vienna kétnyelvűeknél ismerkedés kaarst nyelvtani formák tárolása, feldolgozása a deklaratív memóriában, egészlegesen történik vö.

Navracsics Judit ezzel magyarázza, hogy szóasszociációs kísérleteiben a késői kétnyelvűek válaszaiban inkább megfigyelhetők a két nyelv közötti szintagmatikus kapcsolatok, A vizsgálatok szerint azonban a késői kétnyelvűeknél is megerősödhet a procedurális memória szerepe vö. UllmannNavracsics A mindkét nyelvet egyaránt használó kétnyelvű közösségben alakul ki korai kétnyel- vűeknél az összetett kétnyelvűség, amikor egy rendszerben szerveződik a két nyelv, s minden fogalomhoz két nyelvi jel tartozik.

A szituációhoz kötött, illetve késői nyelvelsajátítás révén kialakuló koordinált kétnyelvűség esetén két ismerkedés kaarst elkülönült rendszerben tárolódik a két nyelv. Az alárendelt kétnyelvűség a második nyelv elsajátításának menetére jellemző, ekkor a második nyelv elemei az első nyelven keresztül kerülnek feldolgozásra 4vö. Navracsics 33— Újabban a weinreichi kifejezéseket egyetlen kétnyelvű személy mentális lexikonán belül is használják az egyes szavak tárolására vonatkozóan: a kevert szerkezetű mentális lexikonban a tárolást az határozza meg, hogy a szó és másik nyelvbeli ekvivalense szemantikailag mennyire esik közel egymáshoz.

Ismerkedés kaarst vizsgálatok alapján a konkrét főnevek esetében több a szemantikai hasonlóság, mint az absztrakt főnevek között de Groot 33—47Singleton szerint ugyanakkor az első és második nyelvbeli szavak tárolása egyénenként különböző attól függően, hogy miként sajátították el, és hogy mennyire jól tudják azokatvö.

A kétnyelvűség újragondolt hierarchikus modelljében a beszéd folyamatosságát is figye- lembe véve a bilingvizmus két típusát különítik el.

  •  Я сказала «нет».
  • Je kina koja trguje bitcoinima - softconsult.hu
  • Meet for chat in Ndola over 30
  • Vasútmodell kereskedelem - Külföldi modellboltok
  • Szenegáli nők ülések franciaországban

A fluens kétnyelvűek egy közös rendszer- ben tárolják nyelveiket: a fogalmi tárolás mindkét nyelvvel kapcsolatban van. A második nyelvüket kevésbé folyékonyan beszélő kétnyelvűek egymástól elkülönítve tárolják nyelvei- ket: a fogalmi szint itt is mindkét nyelvvel kapcsolatban van, ám a második nyelv lexikona csak gyengén kötődik a fogalmi reprezentációhoz, erősen az első nyelv lexikonához. Társkereső senki több mint 50 éves a nyelvtudás tökéletesedik, úgy lesz egyre közvetlenebb a kapcsolat a nyelvi információ és a fo- galmi reprezentáció között, de még magas szintű nyelvtudás esetén is aktív marad a ismerkedés kaarst nyelv közvetlen kapcsolata.

Az első és a második nyelv terminusok helyett később a domináns és kevésbé domináns nyelv kifejezések is megjelennek, tekintettel arra, hogy a kétnyelvűek emlékezeti reprezentációi dinamikus rendszert alkotnak, s a második nyelv dominánssá is válhat, ezzel pedig megváltozhat a fordítási hatások struktúrája is revised hierarchical model Heredia A korai modellek szerint amint azt a fenti modellek is mutatják a kétnyelvű- eknél a mindkét nyelvet felügyelő fogalmi tár mellett minden nyelvnek van külön lexikai tára.

Amikor ugyanis például szemantikai feladatokban azt kell a kísérleti személyeknek eldönteni, hogy a megadott szavak a két nyelvből egy kate- góriába tartoznak-e pl.

Heredia 34—35, Heredia—Brown — Általánosabb az a vélekedés, hogy a fogalom és a jelentés elválik egymástól, de olyan véleményekkel ismerkedés kaarst találkozunk, melyek szerint a konceptuális és a szemantikai szintet nem kell elkülönítenünk vö.

Navracsics 42— A kétnyelvű beszédprodukciós modellek jobbára csak a lexikális kiválasztás folyamatára fókuszálnak, figyelmen kívül hagyva ismerkedés kaarst beszéd létrehozásának számos további aspektusát. A nyelvspecifikus modellek szerint konceptuális szinten dől el, hogy melyik nyelv szavai körében zajlik a keresés.

Ez megvalósulhat olyan módon, hogy a már eleve elkülönült fogalmi rendszerek elkülönült lexikonokkal kapcsolódnak össze Van Hell—De Grootvö.

Az is felmerült ugyanakkor, hogy egységes szemantikai rendszer mel- lett a lemmák információval vannak ellátva arról, hogy melyik nyelvhez tartoznak, s az előhí- vás során a felülről érkező utasításnak megfelelően a kívánt nyelvhez tartozó szavak aktivá- lódnak Roelofsvö.

Costa Green Ismerkedés kaarst a beszélgetőtárs nyelvi tudása határozza meg a kétnyelvű beszélő beszédének jellegét: vagyis hogy mennyire marad meg egy nyelv használatánál, illetve milyen gyakran vált nyelvei között — Vizsgálatai alapján azt is megállapította, hogy amikor a kétnyelvű személy egy szót a vendégnyelvből a bázisnyelvbe át- vesz, akkor teljes váltás történik, vagyis lexikai és fonetikai szinten egyaránt érvényesül — Közös továbbá az is, hogy a pszicholingvisztikai legjobb társkereső honlapon ingyen lítések igyekeznek a kétnyelvűség változékony és heterogén voltát megragadni, ám azáltal, hogy jobbára modularista kiindulású modellekkel próbálják visszaadni ezeket a mechanizmu- sokat, nehézségekbe, ellentmondásokba ütköznek.

Poslovni.hr

A változatosságot és a változás folyamatát pedig nem sikerül eredményesen modellálni. Ennek oka a már említett modularista kiindulás. A moduláris elmemodell ugyanis merev, statikus, hierarchikus rendszert és feldolgozást fel- tételez, autonóm, tartalom- és területspecifikusan működő, velünkszületett modulokkal, ka- tegorikus szabályokkal, egyirányú feldolgozással vö. Pléh — Ilyen működési mechanizmusokkal építkezve pedig csupán a kialakult mentális rendszerről tud magyarázatot adni, a megismerő rendszer ismerkedés kaarst kiépülésével, változásaival nem tud mit kezdeni, s ismerkedés kaarst lúciós és egyedfejlődési szempontból is igencsak problémás vö.

Nánay —, Fehér b: Ez a közelítésmód a nyelv folyamatos változását s magát a nyelvelsajátítást sem tudja kezelni. A modularista modell ugyanis a nyelvet is autonóm, más kognitív funkcióktól független modulnak tekinti, melyen belül két alrendszert: a szabályokat tartalmazó, velünkszületett univerzális grammatikát és a szavakat azok formai sajátosságait, bejósolha- tatlan tulajdonságait rögzítő lexikont, s ezeken belül további feldolgozási szinteket különíte- nek el.

S ezeknek az alrendszereknek a működését szintén a vázolt módon képzelik el.

Ilyen közelítésmód jellemző a kétnyelvűek nyelveinek modellálásában is, ezért itt is szá- molnunk kell a vázolt nehézségekkel. Arról van szó tehát, hogy a pszicholingvisták megfigye- léseik alapján hangsúlyozzák a kétnyelvűek nyelveinek különféle külső és belső tényezők által befolyásolt változatos, dinamikus kapcsolatát, azonban a működési mechanizmusok modellálására szolgáló keret, a modularizmus alapvetően nem alkalmas a tapasztalt jelenségek megragadására.

A modell abból indul ki, hogy a kétnyelvű egyén a két nyelv lexikai adatait ugyanolyan módon tárolja egy egységes rendszerben, ám ezen belül alrendszereket hoznak találkozik a német férfiak, mivel általában különböző kontextusban fordulnak elő.

A BIMOLA a feldolgozás három szintjét különíti el: az egységes jegyek szintjét; a nyelvek szerint elkülönülő, ám egy nagyobb rendszer részét ké- pező fonémák szintjét; valamint a szavak nyelvenkénti ismerkedés kaarst átfogó szintjét.

A fel- dolgozás során a szintek között kétirányú aktiváció fut, a ismerkedés kaarst és a lexémák szintjén az egyes nyelvi elemek halmazán belül aktivációs és gátló folyamatok hatnak. A magasabb nyel- vi szemantikai, pragmatikai szintekről érkező, a hallgató nyelvhasználati módjáról szóló ak- tivációs kapcsolatok hatására monolingvis nyelvhasználati módban csak az egyik hálózat van erősen aktivált állapotban, bilingvis nyelvhasználati módban viszont mindkettő vö. Grosjean — A kétnyelvű vizuális percepcióra kidolgozott BIA Bilingual Interactive Activation modell szintén kétirányú aktivációs folyamatokkal számol, a percepció során az alulról felfelé ható aktiváció hatására a különböző nyelvekhez tartozó szavak versenyeznek egymással.

Ezek a modellek, noha a korábban ismerkedés kaarst képest a feldolgozást lényege- sen rugalmasabban képzelik el, ismerkedés kaarst statikusak: a tanulás, változás folyamatát ugyanis nem tudják ábrázolni. A pszicholingvisztikai kutatások egy része azonban valóban a kétnyelvűség kialakulására irányul, ám az ennek kapcsán megfogalmazódó elméletekben is érezhető a modularista szem- lélet hatása. Az egységes nyelvi rendszer hipotézis képviselői a gyerekek által produkált ke- vert szövegek alapján úgy vélik, hogy a születésétől fogva két nyelvnek kitett gyerek egy hib- rid rendszert kezd el használni, amely a fejlődés során fokozatosan szétválik.

A fejlődés három szakaszát különítik el: kezdetben a gyerek a két nyelv szókincséből álló egységes lexi- konnal rendelkezik; majd a kétféle lexikai kód elkülönül, ám a szintaktikai rendszer továbbra is egységes; végezetül a két szintaxis is külön funkcionál Leopold —, Volterra— Taeschnervö.

Külföldi modellboltok

Az elkülönült nyelvi rendszerek hipotézis szerint viszont a korai gyerekkorban jelentkező keverés nem egységes nyelvi rendszerrel magya- rázható, hanem pragmatikai, szociolingvisztikai hiánynak tekinthető. A születéstől két nyelv- nek kitett gyerek eszerint korán különbséget tud tenni a két nyelvi rendszer között, s a két nyelv elsajátítása során a nyelvek egymástól függetlenül fejlődnek Navracsics é.

Olyan elképzelés is megfogalmazódott De HouwerNavracsics é. E fejlődésmodellek kapcsán is számolnunk kell a modu- larizmus problémáival, s noha a nyelvelsajátítás menetének magyarázatára szolgálnak, nem ismertetik pontosan annak oldal marokkó találkozó. A konnekcionizmus az idegrendszer analógiájára ismeretelemeket tároló egységeknek, az ún.

társkereső erfurt

Fehér a: 87 nyelvet is. Eszerint a nyelv szerves része a háló- zatként11 felfogott megismerő rendszernek, s szétválaszthatatlanul összefonódik a megismerő rendszer más összetevőivel, és ezt a nyelv és a mentális rendszer közötti szerves, kétirányú kap- csolatot a nyelv vizsgálata során nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A hálózatelvű konnekcionista közelítésmód szerint az egyén a gyermek a világ megismeré- sének kezdeti szakaszában egészleges mintázatok formájában tárolja el a tapasztalt és feldolgo- zott információkat, s a kognitív rendszernek ez a működésmódja alapvetően a későbbiekben is megőrződik.

A különböző típusú vizuális, auditív, tapintási stb. S noha a különböző kognitív funkciók kiépülésének folyamatában a tanulás révén bizonyos fokú modularizációval, egyre specifikusabb működéssel számolhatunk, ám ez a kognitív rendszer alapvető szerveződését nem érinti. Ilyen kiindulásal magyarázni tudjuk a különböző kognitív képességek filogenezisét és ontogenezisét egyaránt a filogenezishez lásd KisNánay — A konnekcionista modellben a különböző ingerekre egyidejűleg aktiválódó mikrojegyek között kapcsolat jön létre, majd a tapasztalatok révén egyre kiterjedtebb relációrendszer ala- kul, ez a rugalmas kapcsolatrendszer hordozza a tudást vö.

A szavak eszerint a vonatkozási tárgy ak ról feldolgozott és tárolt információállomány, valamint a szóra vonatkozó hangalaki, morfológiai, szintaktikai sajátosságok hálózataként képzelhetők el, s ezen belül nem különíthetők el élesen a nyelvi, szemantikai ismerkedés kaarst és a nem nyelvi ismeretelemek.

Egy természetes nyelvi fogalmunknak tehát sok száz mikrojegy ismerkedés kaarst felel meg. Ezeken kívül természetesen sok olyan mikrojegy is aktiválódni fog, amelynek nem feleltethetők meg természetes nyelvi fogalmak: ilyenek például a geometriai és funkcionális reprezentációk. Minél markánsabb két csúcspont összetartozása, annál valószínűbb, hogy az egyik aktiválja a másikat. A hálózaton belül kis számú elemnek nagyon sok kapcsolata van, majd a kapcsolatok számának csökkenésével növekszik az adott kapcsolattal jellemezhető elemek száma vagyis az elemek fokszámeloszlása S-görbéjű hatványfüggvényt követ.

A skálafüggetlen modell a hálózatot dinamikus rendszernek tekinti, melyen belül ismerkedés kaarst az egymásba ágyazottság: egy hálózat egy pontja maga is egy kisebb hálózat lehet vö. Barabásia nyelvi hálózat skálafüggetlen sajátosságaihoz Fehér b: 74— Ez pedig azt is jelenti, hogy a konnekcionista modellben nincsenek a lexikontól elkülönülten létező, a mű- ködést, a nyelvi elemek összeszervezését irányító szabályok. A nyelvtani ismeretek magából a konkrét nyelvi előfordulásokon alapuló rendszerből válnak ki analógiás, statisztikai úton.

A morfoszintaktikai tudás sem igényli veleszületett szabályrendszer feltételezését, a természetes beszéd jellegzetességei ehelyett úgy magyarázhatók, hogy a nyelvelsajátítás folyamatában a nyelvre jellemző prozódiai-intonációs ívekből és fonotaktikai prototípusokból mint előmin- tákból statisztikai tanulással fokozatosan válnak ki az alaki-mondattani szerkezetek, melyek valószínűségi támpontokként funkcionálnak vö.

  •  Я… я… прошу прощения, - заикаясь, сказал Беккер и застегнул «молнию» на брюках.
  • Kétnyelvűség és konnekcionizmus (Bilingualism and connectionism) | Katalin Reszegi - softconsult.hu
  • Mitől flörtöl re

Fehér a: 90—91, MacWhinney Az ilyen elveken működő hálózat képes kezelni a tanulást: a tudást hordozó kapcsolatok élerősségén minden ingerfeldolgozás a nyelvi interakciók feldolgozása módosít vö. Nánay A hálózatban csak kevesebb szállal és ismerkedés kaarst relációkkal kap- csolódó minták pedig a változás lehetőségét hordozzák magukban vö. Fehér a: 94— A vázolt konnekcionista nyelvi modellben a tanulás, változás folyamatai a társas környezet, a nyelvi ingerek hatására mennek végbe, a belső rendszerviszonyoknak megfelelően.

A konnekcionista hálózatban viszont minden ingerfeldolgozásnak hatása van. Az ilyen módon kiépülő és működő konnekcionista hálózat magyarázni tudja a szóelőhívás, a beszédprodukció, a beszédfeldolgozás során tapasztalt hatásokat a szófelismerés során pl.

Kétnyelvűség és konnekcionizmus (Bilingualism and connectionism)

Honbolygó 74nem szükséges extra mechanizmusokat beépíteni a rendszerbe. Noha a konnekcionista szerkezet igen csak hasonlít az agy neurális hálózatára, mégsem fe- leltethető meg neki, a konnekcionista háló csúcspontjai nem idegsejtek, hanem mikrojegyek, amelyek a neuronok és a különböző fogalmi, nyelvi reprezentációk közötti, különböző komp- lexitású ismerkedés kaarst vö.

Nánay—,—, Fehér a: Ugyanakkor kétségtelen, hogy a modellnek van materiális vonatkozása. A neurolingvisztikai vizsgálatok szerint ugyanis a fogalmak, cselekvések, tulajdonságok megnevezésére használt szavak valóban nem egyetlen összefüggő területen, hanem igen kiterjedten reprezentálódnak ismerkedés kaarst agyban, amikor például cselekvéssel kapcsolatos szavakat dob, rúg hallunk, a mentális szótárhoz kapcsolt halántéklebenyi Wernicke-terület mellett a megfelelő mozgató agyrészek is aktiválódnak, látással kapcsolatos szavak esetében lát, néz pedig a látókéreg is vö.

ismerkedés kijelzőn megjelenő szövegek

Vannak persze kitüntetett mezők a nyelv ismerkedés kaarst így a Broca- és a Wernicke-területmelyek azonban nem kizárólagosan végzik a nyelvi feldolgozást, inkább a nyelvi folyamatokban részt vevő konvergenciazónákként határozhatók meg, ahol azok az idegsejtek, amelyek részt vesznek a nyelvi folyamatokban, jóval jelentékenyebb számban találhatók meg, mint másutt az agyban vö.

Minthogy pedig az idegsejtek nem eredendően specifikusak bizonyos funkciókra vö. Jancsóaz egyes konvergenciazónák esetében is csupán funkcionális prediszpozícióval számolhatunk, s majd tanulás révén specializálódnak bizonyos feladatokra, továbbra is megőrizve ugyanakkor az idegrendszer egészébe beágyazódó, plasztikus jellegüket vö.

Ему в голову пришла другая мысль.  - Вы дежурили все это время. - Моя смена от семи до семи, - кивнула женщина. - Тогда вы наверняка ее видели.

A két nyelv elsajátítását és dinamikus viszonyát azonban az alkalmazott modularista kiindulású mo- dellekkel a modularizmus elme- és nyelvfelfogásából adódóan nem képesek magyarázni, csak bizonyos tipikus állapotokat ragadnak meg.

A konnek- cionista hálózat viszont plasztikus, s egyszerű működési elve, a statisztikai tanulás révén az egynyelvűek anyanyelv-elsajátításán túl jól használható a kétnyelvűség különböző formáinak a modellálására, magyarázatára is.

A továbbiakban ezt igyekszem szemléltetni a kétnyelvűség néhány vitatott kérdése kapcsán. A konnekcionizmus szerint a megismerő rendszer kialakulásának kezdetét holista működés jellemzi, s a konnekcionista hálózaton belül nincsenek élesen ismerkedés kaarst részrendszerek. A két nyelvnek kitett babák esetében is feltételezhetjük, hogy a különböző nyelvi ingerek fel- dolgozásával létrejövő reprezentációk nem különülnek el egymástól, vagyis a két nyelv nem eleve egymástól elkülönülten épül ki vö.

cikkek