Oldal találkozó korunk.

oldal találkozó korunk

A régi Korunk tizenhat év kihagyás után Bukaresti szerkesztő Aszódy János — A Oldal találkozó korunk újraindulását a Gaál nevével jegyzett Utunk megjelentetése előzte meg.

 • Egységes helyi bécs
 • Műemlékek - Vásárhelyi Találkozó,
 • A get- to- know
 • Vagy találkozni az ember 50 év után
 • Korunk évf. sz. ( október) - EPA
 • Találkozó olasz nő franciaországban
 • A megelőző eszmecsere elindítója, s a későbbi találkozó főszereplője Tamási Áron volt, aki Cselekvő erdélyi ifjúság című cikksorozatában Brassói Lapok

Az et követő időszak legsürgősebb művelődési feladatának ugyanis Gaál egy széles olvasóközönségnek szóló irodalmi lap megindítását tartotta szerkesztése alatt az Utunk első száma júniusában meg is jelentde egy Corneliu Codarceának írt levele szerint tervbe vette a Korunk újraindítását is.

Ám a Magyar Népi Szövetség MNSZ vezetőinek bebörtönzése után az ő személye és volt lapja ellen is elindított hadjárat ezt akkor lehetetlenné tette: Valóság és irodalom c.

 • Christian társkereső tippeket
 • MATARKA - Cikkek listája
 • Súlyos muszlim társkereső
 • 111 kérdések a jobb, ha megismerjük egymást
 • Vásárhelyi találkozó – Wikipédia
 • Társkereső kleve
 • Előkészületek[ szerkesztés ] A vásárhelyi találkozót megelőző eszmecsere elindítója s a későbbi találkozó főszereplője Tamási Áron volt, aki Cselekvő erdélyi ifjúság című cikksorozatában Brassói Lapok

E fejlemények után munkatársaiból és tanítványaiból bizottság alakult a lap újraindításának előkészítésére. A kezdeményezők egy korszerű nemzetiségi tudatnak, a romániai magyar kultúra megszilárdításának a feladatából indultak ki.

A Gaál Gábor -i lapmodell vállalása egyaránt jelentette mind oldal találkozó korunk hagyományos profil, tehát a korszerűen tagolt szellemi élet egészét átfogó tematika felújítását, mind a nemzeti - nemzetiségi sajátosságok problematikájának az egyetemes emberi haladás koordinátái közé illesztését, magába foglalva egyrészt az együtt élő kultúrák termékenyítő kölcsönhatásának, másrészt a közvetítő híd-szerepnek a tudatos, programszerű vállalását is.

Az első szám megjelenése a régi köntösben fejléc, a borítólap színe és tipográfiája és a régi laptest-beosztással rovatcímek, tördelés ünnepi eseménnyé vált.

3./9. 11. sz. / 1998

Az újrainduló lap első évfolyamának hazai szerzője között fele-fele arányban találjuk a már az as években is publikáló idősebbeket és az új rendszerben jelentkező fiatalabb nemzedék tagjait. Az új folyam — bár a társadalmi valóságot közvetlenebbül tükröző szociológiai, politikai közlései nem léphették át az adott korlátokat — egyéb elméleti, áttételesebben reflektáló írásai segítségével valóban új színt, új tartalmat hozott szellemi életünkbe.

oldal találkozó korunk

A széles ölelésű tematika, az elméleti igényű írásokban jelentkező probléma-érzékenység, néhány kritikai írás és nemzeti hagyományébresztő tanulmány tette eseménnyé az első oldal találkozó korunk szám megjelenését. Az os magyarországi forradalom leverését követő újabb szigorodással azonban növekedett a cenzúra nyomása, és a lap őszre már hozzászürkült a mezőnyhöz.

Az indulás becsvágyó törekvései hosszú időre háttérbe szorultak, és a lap szerepe a puszta keretek megőrzésén túl a nagyvilág szellemi életének eléggé megszűrt bemutatására korlátozódott.

oldal találkozó korunk

Az új folyam szerkesztői azzal az illúzióval kezdtek munkához, hogy a Szovjetunióban már a XX. A pártellenőrzés azonban mindkét irányzatot a cenzúra eszközeivel és a lapra erőszakolt kötelező anyagával korlátozta, végül a homogenizáló nacionalista diktatúra terrorjával letörte. A neodogmatizmus túlhaladására irányuló első határozottabb jegyek az as és es évfolyamokban fedezhetők fel: néhány súlypontos összeállítás színházrólorvostudományrólvilágirodalomróla konkrét szociológia akkor divatos témájának tárgyalása, majd egy Gaál Gábor-szám és a Marx-reneszánsz jegyében közölt fiatal Marx-sorozat.

A kibontakozás végül is valóssá vált.

oldal találkozó korunk

Az új formákkal, szerkesztői koncepciókkal való kísérletezések is hasznosaknak bizonyultak. A lap céltudatos erőfeszítései nyomán megszilárdult és új erőkkel gyarapodott a munkatársi gárda.

Az as évek utolsó harmadától kezdve szerencsésen ötvöződött a hazai problematika és a világ szellemi életének visszaadása. A szerkesztőség felfedezte és számos esetben dicséretes módon kiaknázta a tematikus számokban rejlő lehetőségeket.

Egy-egy ilyen központi fontosságú témát megközelítő-feldolgozó szám az adott kérdéskör szinte monografikus feltérképezését eredményezte kibernetika — ; helytörténet — ; strukturalizmustörténelemkutatásunk kérdései — ; a szocialista nemzetiség fogalma, irodalomtörténetünk kérdései — ; zene és anyanyelv — ; KalotaszegMadách -kérdés, jogtudomány és joggyakorlat — ; képzőművészetünka mai filozófia — ; Ady — ; színházművészetünk — és ; Móricz Zsigmondszociológia és szociográfia — ; József Attila — És ha olyan kezdeményezés, mint az es irodalomcentrizmus-vita, a kérdés tisztázását nem is érte el, tudatosítását kétségtelenül szolgálta.

A lap évfolyamait szervesen egészítették ki az óta megjelenő Korunk Évkönyvekamelyek közül a Korunk félszázados múltjára visszatekintő -os kötetet említjük meg. A Korunk mint eszmeterjesztő fórum, mint a romániai magyarság kultúrájának kisugárzó, tudatformáló, nemzetiségi önismeretet adó intézménye hatását már óta az olvasókkal rendszeresített találkozókkal igyekezett kiegészíteni; e találkozók keretében a szerkesztőség vidéki szabadegyetemek BeszterceDésMedgyesParajdNagyszalonta előadókkal való ellátását is vállalta.

Account Options

A tudományterjesztő szerepben meghatározó volt Veress Zoltán szerkesztői működése. Merőben más jellegű fórum-szerepet töltött be az idővel szinte külön intézménnyé vált népszerű Korunk Galéria. Kezdeményezését más kolozsvári intézmények hasonló rendezvényei követték, megtörve a hivatalos kiállítótermek protokolláris monopóliumát és nyilvánosságot biztosítva a hazai magyar képzőművészek alkotásainak.

oldal találkozó korunk

A mindennapos rutinmunkaként végzett belső szerkesztőségi műhelyfunkció a Korunk esetében szélesebb társadalmi jelentőségre tett szert. A lap totalitás-profilja révén ugyanis olyan különböző szakterületekről toborzott munkatársi gárdát foglalkoztatott, mely nem minden esetben volt annyira íráskész, hogy szakterületének elvi kérdéseit a nem-szakos értelmiségi olvasók felé hatékonyan közvetíthette volna.

Navigációs menü

Ezért a lap műhely-funkciójába beletartozott a külső munkatársakkal való szoros alkotói együttműködés. Ez jelentős mértékben nemcsak a tematikus számok és évkönyvek megszerkesztésében konkretizálódott, hanem az ismétlődő kerekasztal-vitákban is, melyeknek anyagát a lap rendszerint közzétette. Hasonló műhely-funkciót töltött be a Korunk túlnyomórészt főiskolásokból rekrutálódott szociográfiai és társadalomnéprajzi szemináriuma is.

oldal találkozó korunk

Ez a kör, melynek előzményeként működött ban a Főiskolás Korunk-barátok Vitaköre, csíkiszilágysági és hóstáti társadalomrajzi felmérésekkel s az eredmények elvi és módszertani elemzésével foglalkozott. Az Erdélyi magyar szótörténeti tár első kötetének megjelenésekor e teljesítmény kritikai méltatására a szerkesztőség meghívta a nemzetiségi kultúra alkotó munkásait, túlnyomórészt a lap munkatársait.

E vállalkozásaival a lap valójában egy nemzetiségi tudós-társaság hiányzó intézményét pótolta mintegy ig. Ugyanebben az időszakban került kétszer is kiosztásra a Bolyai-díjmelynek jelképét, egy Tőrös Gábor készítette kisplasztikát, ben Egyed Ákos történész és Weszely Tibor matematikus, ban Szabó T.

Attila nyelvtudós és Gábos Zoltán fizikus egy-egy műve kapta. A hattagú szerkesztő tanács tagjai: Bajor AndorCs.

Tartalomjegyzék

SándorVetési László. Az új folyam második évében bővül a szerkesztőség Kereskényi Sándorralmajd Visky Andrással. A Baász Imre tervezte új borító olyan élénkséget tükröz, amit a lapanyag jellegzetes Európa-nyitása, egy nyílt társadalom meghirdetése is jelez. Elég a számok súlypontjaira utalni: feldolgozásra kerül a szegénységből való kilábalás, oldal találkozó korunk gyűlölet lélekrajza, munkásság és baloldaliság az ezredvégen, pártosodás, érdekképviselet és politikai kultúra, a művészet szolgálata, falu és jövőkép, Balkán kapuja, Erdély és a zsidósága megvádolt értelmiség, az erdélyiségtudat változása, a szórványkérdés, majd a vándorlás és kivándorlás problémacsomagja.

 1. Korunk 2. sz. - EPA
 2. Flörtölni találkozott vertaling frans
 3. Ismerkedés instagramon
 4. Korunk – Wikipédia
 5. Oise találkozó nők
 6. Скажи, Танкадо действительно умер от сердечного приступа или же его ликвидировал кто-то из ваших людей.
 7. Nő keres szállást
 8. Еще и собственная глупость.

Az es évfolyam Deák Ferenc immár gondolati higgadtságot kifejező új borítólapjával indult, szövege számítógépes szedéssel-tördeléssel készül.

cikkek