Vorarlberg nők találkozik. Egy kis bevezető, hogy tisztán láss

Az építészet Vorarlbergben.

Jenny Sámueltől, fordította Pasteiner Gyula. Columban és Gallus irországi térítők ben honosították meg a kereszténységet Vorarlbergben.

Ezzel kapcsolatban említtetik egy imaház, mely az előtt Szent Aureliának volt szentelve; Mehrerau kolostor történetében foglalt följegyzés szerint az imaház Huber Ampronius apát idejében a későbbi zárda-templom szentélye hoszszában még állott és o-ban bontották volna le, mivel falai már düledeztek. Ha e följegyzés hiteles, akkor valószínű, hogy az Aurelia-kápolna abban az időben keletkezett, mikor Attila hadai még nem jutottak el a közel fekvő római Brigantiumig. Nagy Károly és utódai kedvezéséből a tartomány aránylag vorarlberg nők találkozik jutott a műveltség magasabb fokára s területén számos templom és kolostor keletkezett.

Tuberis karolingi férfi- és nőkolostor, melynek némi maradványai Göfis mellett a Heidenburgon ma is láthatók, Zösmair szerint és körűl épűlt és ban pusztúlt el. E korból a legrégibb épület a Szent Péter temploma Rankweilban; már ben említik a Szent Vinerius templomot Nüziderben, ben pedig a thüringeni régi templomot és Frastanzban a Szent Sulpitius templomát.

Vorarlberg népélete. Sander Hermanntól, fordította Katona Lajos.

Szintén vorarlberg nők találkozik IX. A rankweili Szent Péter templom tornyában még látható a sekély apsisú román szentély egy része, míg a boltív, mely e helyiséget a később hozzá épített hajóval köti össze, vorarlberg nők találkozik átmeneti építés korából való.

Rietzlernben a zömök torony földszíntjén szintén volt egy ilyen helyiség, mely vagy kápolnáúl, vorarlberg nők találkozik a templom szentélyeűl szolgálhatott. Egy tiroli pap nézete szerint, ki Vorarlberg művészeti régiségeit jól ismerte, az első keresztény kápolnák ilyetén elrendezésűek lehettek s utóbb azokból fejlődött a torony. A kápolnához csatlakozott később a templomnak fából épített hajója, melynek a helyét utóbb kő épület foglalta el; a torony felső emeletei szintén fából voltak.

A torony aljában levő kápolnákat ezen átalakítások után eredeti rendeltetésük helyett sekrestyékűl használták. A nagyobb kő építmények közé tartozik a mittelbergi szép torony, melynek román művészetű ablakai vannak; ekként kétségtelennek látszik, hogy az ben fölszentelt első templom román művészetű volt. Román korbeli egyéb emlék nincs a tartományban, sőt ritkák a kora csúcsíves épületek is. Sok időbe kerűlt, míg a késő csúcsíves építés általánosabban elterjedt.

Az építészet Vorarlbergben. Jenny Sámueltől, fordította Pasteiner Gyula.

Első helyen említendő a Sturn János mestertől ban épített, vagy legalább általa befejezett feldkirchi városi templom, melynek kéthajójú elrendezését a mester igen ügyesen alkotta. Később a templomot megnagyobbították oly módon, hogy az oldalt erősen kiszökellő toronynyal egy vonalban egy mellékhajót építettek hozzá, a mely két boltívvel nyílik a templomba és melynek egészen e század közepéig a templommal közös födele volt.

Belsejének díszítését ben vagy ban azzal fejezték be, hogy fölállították a pompás Isis szentségházat, melyet állítólag Huber Wolfgang feldkirchi mester kovácsolt vasból. A középkori művészi iparnak e becses termékét ben szószékké alakították át.

vorarlberg nők találkozik

A késő csúcsíves építés idejére mutat még a bregenzi plebánia-templom magas tornya is, melynek alja a templom fő bejáratáúl szolgál. A torony szép alakú sisakja, továbbá háromszögű és hajlított két orma az ik évi helyreállítás műve.

A csúcsíves templomok és kápolnák építőinek többnyire csak a mesterjegyeit ismerjük, melyek sírköveken és szentségházakon maradtak fönn, néha azonban név is fordúl elő; így a damülsi templom szentélyének csillagalakú boltozatán ezt olvassuk Úgy látszik, általános szokás volt, hogy az építőmésterek nevöket az épületre följegyezték, különben alig fordúlna elő az még száz évvel későbben is Klösterlében így: Melchior Mörscher von Mittelberg Meiszter dieses Bvues A feldkirchi városi templom.

Bernt Rudolftól Csúcsíves épületek maradványai leginkább magasan fekvő és félreeső helységekben találkoznak. Ilyenek a bludeschi kora csúcsíves torony; ilyen a reuttei festői szépségű templomtorony, melynek erősen kiszökellő felső emelete fából van; ilyen a rankweili vár öregtornya, mely a búcsújáró templom lépcsőházáúl szolgál.

Régi csúcsíves templomtornyok vannak még Auban, Silberthalban, Sonntagban, Götzisben, továbbá nyeregfödelű tornyok vannak Levisben, Tisisben, Alttostersben és Fraxernben.

vorarlberg nők találkozik

Fokozatosan karcsúbb támasztó pillérek vannak Damülsben, Victorsbergben, Röthisben, Tschaggunsban. Geometriai díszítményű ablakok, hálós boltozat, ehhez illő, de egyszerű vállkőre támaszkodó gerinczek vannak Damülsben, Sonntagban, Ludeschben, Christbergben, Götzisbena vállkövek emberi és állati fej alakúak Szent-Arbogastban, Röthisben és még néhány helyen.

Több szentségház is elkerülte a pusztúlást.

vorarlberg nők találkozik

Köztük legrégibb a csipkés pártájú, egy lábon álló és háromszögből szerkesztett lechi szentségház. Utána következnek a sattainsia röthisia damülsia laternsia ludeschi Szent Márton templomok szentségházai.

Figyelemre méltó továbbá a mittelbergi templom szentélyében az ben készűlt és az evangelisták domború művű jelképeivel díszített keresztelő medencze.

vorarlberg nők találkozik

Szép kimunkálásánál fogva érdekes a Kalkreit házaspár sírköve Höchstben. A fa mennyezet, mely a XIII. Christbergben van a legrégibb és határozottan csúcsíves jellegű fa mennyezet, továbbá megemlítjük a thüringeni Szent Kislemez bremen north templomnak, meg a feldkirchi temető kápolnájának vorarlberg nők találkozik emez ből való.

vorarlberg nők találkozik

Ezek után következnek a lapos és rekeszes, vagy csak egyszerűen keretbe foglalt mennyezetek, melyekre jótékony alapítók neveit, házjegyét és évszámát jegyezték föl.

A templomok és kápolnák külsejét s belsejét ábrázolásokkal díszítő emlékszerű festészetnek tisztes maradványai találkoznak a tartományban.

Austria - Vorarlberg, Bregenz (Ausztria 2010.) Bodensee

Legrégibb, ből való, az a pánczélos és térdelő alak, mely gróf Montfort Vilmost ábrázolja a bregenzi Szent Márton templomban. Ugyanott régibb freskók is vannak.

Az utóbbi két sorozatban az apostoli hitvallást és Mária életét ábrázolja. A tartomány városaiban a csúcsíves korbeli világi építészetnek alig van emléke, legfölebb Bludenzben és Feldkirchben nehány útczában a házaknak az útczára szolgáló földszínti, komor és zömök folyosója, továbbá nehány igen régi ház Feldkirchben.

  1. Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben | Digitális Tankönyvtár
  2. Egységes balve
  3. Osztrák népviselet – hétköznapokban és a munkában
  4. Felismerni flörtöl jeleket felesége
  5. Egy ember, hogy tudja

Az alapítványi és a Johannita-rendi ház keletkezése visszanyúlik az ik évbe, de nincs rajtuk nyoma amaz időbeli építészetnek. Feldkirchben a Marktgasse XV. E régi háznak szükségessé vált újjá építését Schmidt bécsi székesegyházi építőmester vezette, lehetőleg megtartva a régi formákat. A közép-kori építészetnek egyik fontos ága volt a várépítés.

A legrégibb uraságok ősi fészküket olyan helyeken alapították, melyek fekvésüknél fogva legnehezebben bevehetők és katonai tekintetben a legfontosabbak voltak.

Az alsóbb nemesség, mely többnyire Montfort-féle várispánokból állott, a kevésbbé magas dombok és az előhegyek déli fokain telepedett le. A lovagkor e vakmerő építkezéseiből csupán a falak csekély romjai maradtak fönn.

Osztrák népviselet – hétköznapokban és a munkában

Az appenzelli háború viharainak egyedűl Hohenbregenz és Neuburg állott ellen; Schattenburgot és Új-Montfortot megostromolták, de nem pusztították el; a többi leégett és romba dűlt.

A rankweili plebánia-templom. Bernt Rudolftól Az alsó nemesség várai az egyszerű lovag szerény körűlményeihez és a vár védőinek csekély számához mérten többnyire kisebb építmények voltak. Bürs, Alt-Lochau, Haldenstein, Wolfurt, Ramschwag, Schwarzenhorn várak a sziklák alakúlásához alkalmazkodó falkerítésen belűl emelkedő öregtoronyból állottak; a falban folyosó volt a védők számára; ezekhez járúltak még a várnép lakásáúl és lovak istállójáúl szolgáló kisebb épületek.

Az öregtorony a vár leggyöngébb pontján szokott állani; többnyire négyzetes vagy négyszögű, csupán Rankweilben kerek és Alt-Lochauban hatszög alakú; a Neu-Embs öregtornyának hosszú oldala egyenes, keskeny oldala ellenben ívalakú.

Mindezen tornyok felső részét köröskörűl kiszökő és födött folyosó védte; a kapunyílás a várudvar színtjénél jóval magasabban volt, úgy, hogy vagy lajtorján, vorarlberg nők találkozik vonóhídon jártak be. Azon az oldalon, a mely felől a vár könnyebben megközelíthető volt, földsáncz és árok védte a várat; Neu-Embs és Hohenbregenz várat azonkivűl egy-egy tó is védelmezte.

cikkek