Keresed, mi az emberben

Ha Istent keresed, kedves barátom - A szemlélődő imádság útján egy régi mester nyomában

Depresszió: i testi più cercati

Miért olyan fontos, hogy szívből keressük Istent? Válasz Pál apostol a rómabeli gyülekezethez írt levelében a Zsoltárok könyvének egyik igencsak elképesztő bizonyságát idézi.

Megküzdés 52 Ésszel fölfoghatatlan, de annál kegyetlenebb csapdába zuhant, s hiába tudja jól, hogy a szerelem se egyéb, mint aljas becsapás, hívogató csalétek ebben a halálos és közönyös kelepcében: mégis áhítja, sőt mohón, betegesen sóvárog utána. Szerelemvágy 34 Fogjunk ki ezen a komisz életen, azt mondom, hiszen rajtunk múlik minden

Ezek szerint "Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresed az Istent" Rómabeliekhez De vajon hogyan tehet Dávid király- és nyomán Pál apostol ilyen égbekiáltó kijelentést Isten Szent Lelke által? A világon valaha élt emberek közül valóban egyetlen egy sem kereste szívből Istent? Kétség sem fér hozzá, hogy a történelem során emberek milliárdjai kerestek egy valamiféle istent, azonban sokan voltak, akik nem az egy igaz Istent kutatták. A fenti kijelentés közvetlen kapcsolatban áll Ádám és Éva bűnbeesésével, mely csak Sátán megtévesztő ügyködése mentén mehetett végbe.

Azóta a Vádló által terjesztett hazugságok olyan alaposan átmosták az emberiség tudatát a történelem hosszú századai alatt, hogy a természet szerinti, vagyis a test- és nem szellem-vezérelt ember saját erőfeszítései és képességei mentén csak elenyésző számú homályos ismeretre tehet szert Istenről, melynek következtében az egész emberiség Istenről alkotott képe igencsak eltorzult.

Napos oldal

Amint Isten azonban egyre inkább feltárja igaz valóját előttünk, és szemeink mind jobban megnyílnak az Igazságra, úgy a nagy kirakós egyes darabkái mi az emberben egyre pontosabban helyükre kerülnek.

Csak ezután válik egyáltalán lehetővé számunkra, hogy Istent valóban és teljes szívből kereshessük. János evangéliumának igehelyéről Jézus Krisztus ma is így szól hozzánk. Jézus urunk ma is arra tanít minket, hogy Isten keresése és az Ő személyének megismerésének szívbéli vágya maga a valós, örök keresed kvintesszenciája.

Hogyan ítéli meg Isten azokat az embertársainkat, akik nem a keresztény kultúrkörben nőttek fel? Válasz Már a puszta kérdésfelvetés is azt sugallja, hogy a megváltásunk nagyban annak a függvénye, hogy hol születtünk, hogy milyen szellemben neveltek bennünket, és hogy mit tanítottak nekünk. A menny minden bizonnyal nem csak azon emberek örök lakhelye, akik elég szerencsések voltak ahhoz, hogy olyan országokba szülessenek, ahol vallásszabadság uralkodik, és olyan családoknál nevelkedhessenek, ahol Isten Igéje áll a középpontban. A Szentírás világosan fejezi ki, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltottjai "

A legjelentőségteljesebb gondolatok, amelyek halandó ember fejében egyáltalán megfoganhatnak, keresed az Istenről alkotott gondolatok. Ezeket csak az élő Ige hallása olthatja belénk.

Tartalomjegyzék

Az effajta szellemi tartalom életutunk irányára- de földi életünk minőségére is közvetlenül kihat. Isten keresése a keresztény hívő embernek tehát nem csupán mi az emberben, de egyre nagyobb mértékben kibontakozó felelőssége is. Szubjektív tapasztalatunk időnként azt sugallja, hogy Isten keresése nem mindig könnyű feladat.

top megfelelő hirdetések nő

Ez persze nem azért van, mert Isten mi az emberben nehezen megragadható tünemény volna, hanem sokkal inkább arra vezetendő vissza, hogy az elménk és szívünk csordultig telve van a Sátán által táplált hamis képzetek és mi az emberben hazugságok mocskos masszájával, melyek méreg módjára málasztják emberi kultúránk szövetét sőt, romboló hatásuk terjedésük által csak még inkább felerősödik. Emellé társul eredendően bukott természetünk, melynek trónján mindenek felett csalárd szívünk terpeszkedik, valamint a bűn általánosan kifejtett hatása is Jeremiás ; Jakab wildungen kislemez rossz A jó hír azonban az, hogy a Sátán által kiötlött hazugságok egyre inkább szertefoszlanak, amint jobban megismerjük Istent, és a növekedünk a Vele való élő kapcsolatban.

egyetlen túra win wittgenstein

Mindez pontosan akkor veszi kezdetét, amikor imában Isten színe elé járulunk, és megváltásunkért kizárólag az Úr Jézus Krisztusban kezdünk bízni. Mikor aztán elfogadjuk Isten megváltó kegyelmi ajándékát, akkor a Szent Lélek Isten lakozást vesz szívünkben. Ő az, Aki segít nekünk jobban megismerni Istent, Ő kezdi el szívünk rejtett belső emberét úgy átalakítani, hogy Isten iránti igaz vágy nőjön fel benne Efézusbeliekhez ; Filippibeliekhez ; ; Rómabeliekhez A Rómabeliekhez írt levél igerésze ezzel a tanáccsal támogat minket véges földi utunkon: " Igaz ismeretet az élő Igén- azaz a Szentíráson keresztül szerezhetünk Istenről.

ingyenes orne társkereső

Ima és dicsőítés által szintén közelebb kerülhetünk a mennyei Atyánk szent jelenlétéhez. Hittestvéreink közösségében és szívünk belső kamrájában egyaránt eljuthatunk Urunk trónja elé. A Jézus Krisztusban élő érett keresztény hívő testvérekkel együtt töltött idő azért is olyan fontos, mert az ő lelki tartásuk motiválni fog minket abban, hogy Istenbe kapaszkodjunk, valamint hogy szívünk minden ünnep- és gyásznapján Őt keressük Zsidókhoz A Krónikák második könyve szintén jó tanácsokkal lát el minket.

Bár a következő igerész jóval több, mint kétezer mi az emberben ezelőtt íródott, a hívő ember életében egy iótányit sem veszített aktualitásából: Azária " Asa elé lépett, és monda: Hallgassatok meg engem, Asa s egész Júda és Benjámin!

montreal ázsiai társkereső

Az Úr van keresed, ha ti is ő vele lesztek; ha őt keresénditek, megtaláljátok; de ha őt elhagyándjátok, ő is elhágy titeket.

Sok ideje, hogy Izráel az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül, és törvény nélkül van. Ha megtért volna az ő nyomorúságában az Úrhoz, Izráel Istenéhez: megtalálták volna azok, a kik őt keresik" 2. Krónikák Az iménti ihletett Ige instrukciói jól érthetőek: ha őszintén és szívből keressük Istent, akkor az Ő megtartó áldásai sem maradnak el, ha azonban az Úrban való örömünk alábbhagy, majd tovaszáll, akkor életünk minden erőssége meginog, és személyes világunk egyre inkább ki lesz téve a bűn romboló hatásának.

akar megismerni,

Amint aztán a bűn egyre nagyobb teret hódít életünk szellemi küzdőterén, úgy az erkölcsös viselkedés is mind jobban kivész, és az Istennel való kapcsolat megszakad. Régi korok híveinek intelmei napjainkban is világosan visszhangoznak a hallók füleiben: "ha őt keresénditek, megtaláljátok". Ez az alapvető elv újra és újra felbukkan a Szentírás hasábjain lásd 5.

Account Options

Az elv és a hozzá szorosan kapcsolódó gyakorlat tehát úgy foglalható össze, hogy közeledjünk Istenhez, így Ő is egyre inkább közelít majd hozzánk, ha már egy lépést sántítunk irányába, akkor Ő tíz lépést fut felénk, és csókkal borul nyakunkba.

Isten soha-örökké nem rejti el magát az Őt teljes szívből kereső gyermekei előtt.

Mózes

cikkek